Strategia zrównoważonego rozwoju ING Banku Śląskiego

W 2016 roku zrewidowaliśmy naszą strategię społecznej odpowiedzialności biznesu, która obowiązywała w banku od 2012 roku. Kolejne etapy przygotowania nowego dokumentu – Strategii zrównoważonego rozwoju ING Banku Śląskiego S.A. na lata 2017-2019 obejmowały m.in. zestawienie wyników badania istotności (prowadzonego wśród kluczowych interesariuszy banku) z benchmarkiem branżowym, Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ oraz założeniami strategii biznesowej.

Do pracy nad dokumentem zaangażowaliśmy pracowników różnych szczebli. W kolejnych warsztatach uczestniczyli najpierw specjaliści i eksperci reprezentujący kluczowe obszary banku, a następnie kadra kierownicza. Na ostatnim etapie opiniowali ją członkowie zarządu. Zarząd przyjął strategię 30 maja 2017 roku.

Joanna Dymna – Oszek

Angażując wiele jednostek banku dokonaliśmy przeglądu naszej dotychczasowej strategii społecznej odpowiedzialności biznesu. Wypracowaliśmy nową „Strategię zrównoważonego rozwoju ING Banku Śląskiego na lata 2017-2019”, która wspiera naszą strategię biznesową.

Joanna Dymna – Oszek
Dyrektor Biura Zarządu Banku

Angażujemy ludzi w edukację finansową, dzięki czemu będą lepiej radzić sobie w życiu i w biznesie

Wspieramy ludzi przedsiębiorczych w realizacji ich zamierzeń

Usuwamy bariery w dostępie do usług bankowych

angażujemy ludzi w edukację finansową

Angażujemy ludzi w edukację finansową, dzięki czemu będą lepiej radzić sobie w życiu i w biznesie

Zależy nam, aby nasi klienci świadomie podejmowali decyzje finansowe. Wiemy, że nie wystarczą do tego nawet najlepiej dopasowane produkty. Dlatego dbamy, aby klienci mieli poczucie sprawczości: edukujemy ich i równocześnie oddajemy im inicjatywę – żeby sięgali po produkty finansowe, jak po każde inne narzędzie, które może uczynić ich życie łatwiejszym.

Wybrane inicjatywy:

 • rozwój narzędzi i produktów, które wspomagają w podejmowaniu dobrych decyzji finansowych, m.in. Moje ING, Navidom
 • partnerstwa z organizacjami specjalizującymi się w edukacji dzieci i młodzieży (m.in. BAKCYL, Paczka Biznesu)
 • uproszczenie komunikacji (projekt „Po prostu”)
wspieramy przedsiębiorczych

Wspieramy ludzi przedsiębiorczych w realizacji ich zamierzeń

Jesteśmy bankiem dla przedsiębiorczych i wspieramy ich w rozwoju. Chcemy przyciągać ofertą ludzi, którzy dzięki naszemu finansowaniu zrealizują swoje ambicje – zarówno te osobiste, jak i biznesowe. Zależy nam na klientach indywidualnych, na małych firmach, jak i na korporacjach – dla wszystkich chcemy być bankiem pierwszego wyboru.

Wybrane inicjatywy:

 • rozwój platform wspierających biznes, np. Aleo
 • rozwój Mojego ING dla przedsiębiorców (księgowość, leasing, finansowanie faktur)
 • współpraca ze start-upami
 • wsparcie przedsiębiorców w pozyskiwaniu dotacji na wdrażanie innowacji technologicznych – m.in. doradztwo, wydawanie promes, kredytowanie bardziej ryzykownych projektów
usuwamy bariery

Usuwamy bariery w dostępie do usług bankowych

Wierzymy, że wszyscy ludzie powinni mieć równy dostęp do usług bankowych. Usuwamy bariery architektoniczne, technologiczne, ale i te w naszych głowach. Zależy nam, aby osoby starsze mogły aktywnie korzystać z bankowości elektronicznej.

Wybrane inicjatywy:

 • tłumacz języka migowego on-line
 • bankomaty z obsługą dla niewidzących
 • oddziały dostosowane dla osób z dysfunkcjami
 • prosta komunikacja („Po prostu”)

Zapewniamy bezpieczną digitalizację usług

Wspieramy klientów biznesowych i partnerów w prowadzeniu działalności w sposób zrównoważony

wspieramy zrównowarzoną działalność

Wspieramy klientów biznesowych i partnerów w prowadzeniu działalności w sposób zrównoważony

Angażujemy się w projekty, które są bezpieczne dla społeczeństwa i środowiska. Uczestniczymy w inicjatywach promujących rozwój gospodarki opartej na wartościach. Współpracujemy wyłącznie z podmiotami spełniającymi wymogi procesu kwalifikacji dostawców w Grupie ING.

Wybrane inicjatywy:

 • ocena nowych inwestycji pod względem ich zrównoważonego wpływu
 • popularyzacja zasad zrównoważonego wzrostu podczas spotkań z klientami ubiegającymi się o promesę kredytu technologicznego

Mapa interesariuszy ING Banku Śląskiego

Społeczna odpowiedzialność jest wpisana w naszą działalność od lat. Najważniejsze decyzje podejmujemy w stałym i bliskim kontakcie z kluczowymi interesariuszami takimi jak:

mapa interesariuszy

Są to grupy ważne z perspektywy strategii biznesowej, strategii zrównoważonego rozwoju, wpływów bezpośrednich i pośrednich organizacji. Tematom, które są dla interesariuszy najbardziej istotne, nadajemy strategiczny wymiar, dzięki czemu możemy je skutecznie i szybko realizować.

Działamy ze świadomością i poszanowaniem międzynarodowych standardów – Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz Global Compact ONZ. Stosujemy również Zasady Dobrej Praktyki Bankowej – dbamy o równe traktowanie wszystkich akcjonariuszy i przykładamy wagę do szerokiego dostępu do informacji i efektywnej komunikacji z uczestnikami rynku kapitałowego.

setting
poprzednia strona
następna strona
scroll to top