Słownik pojęć

0 - 9


3D Touch
Technologia opracowana przez Apple, która rozpoznaję siłę nacisku palca na ekran dotykowy urządzenia.
500+
Rządowy program Rodzina 500+ gwarantuje regularne wsparcie dla rodziców wychowujących dzieci. Kwota 500 zł co miesiąc jest przyznawana dla drugiego i każdego kolejnego dziecka w rodzinie.

A


Agile
Jest to nowy system pracy w wybranych jednostkach ING Banku Śląskiego zaczerpnięty z branży IT. Umożliwia szybką reakcję na zmieniające się potrzeby klientów i rynku.
AIRB
Ang. Advanced Internal Rating-Based - jest to zaawansowana metoda wewnętrznych ratingów wykorzystywana do pomiaru ryzyka kredytowego.
Akredytywa
Jest pisemnym zobowiązaniem banku otwierającego akredytywę, wystawionym na zlecenie importera/odbiorcy, do wypłacenia lub zabezpieczenia zapłaty określonej kwoty na rzecz beneficjenta (eksportera/dostawcy). Warunkiem koniecznym jest jednak przedstawienie przez beneficjenta, w terminie ważności akredytywy, dokumentów handlowych (np. faktury i dokumentu transportowego) spełniających jej postanowienia. Akredytywa spełnia nie tylko funkcje płatnicze, ale również zabezpiecza przed ryzykiem handlowym i politycznym oraz zapewnia kontrahentom wymierne korzyści. Eksporterowi/dostawcy gwarantuje zapłatę za dostarczony towar, zaś importerowi/odbiorcy pozwala uzależnić uregulowanie płatności od spełnienia przez kontrahenta określonych warunków (wysyłki / dostawy towaru o odpowiedniej jakości).
Aktywa odsetkowe
Aktywa, które generują przychód odsetkowy dla banku; główną część stanowią kredyty udzielone klientom.
AMA
Ang. Advanced Measurement Approach - jest to zaawansowana metoda szacowania wymogu kapitału ekonomicznego.

Basel III
Regulacje dotyczących wymogów kapitałowych i zarządzania ryzykiem w instytucjach kredytowych. Rozwiązania Basel III zostały wprowadzone w Unii Europejskiej w rozporządzeniu 575/2013 (CRR) oraz dyrektywie 2013/36/EU (CRD IV).
BFG
Bankowy Fundusz Gwarancyjny - system gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji. Gwarancją BFG objęte są depozyty do równowartości 100 tys. euro.
BGK
Bank Gospodarstwa Krajowego - państwowy bank rozwoju. Głównym zadaniem BGK jest wspieranie rozwoju gospodarczego kraju i podnoszenie jakości życia Polaków.
BION
Badanie I Ocena Nadzorcza - Jedno z narzędzi nadzorczych KNF. Celem procesu BION jest identyfikacja wielkości i charakteru ryzyka, na jakie narażony jest bank, ocena jakości procesu zarządzania ryzykiem, ocena poziomu kapitału pokrywającego ryzyko wynikające z działalności banku oraz zarządzania bankiem.
Brexit
Potoczna nazwa procesu, w którym Wielka Brytania opuszcza struktury Unii Europejskiej.
BRICS
Określenie grupy państw rozwijających się – Brazylii, Rosji, Indii, Chin oraz Republiki Południowej Afryki.
BRRD
Ang. Bank Recovery and Resolution Directive - dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych.
Bufor OSII
Bufor Innej Instytucji o Znaczeniu Systemowym - jest to element nadzoru makroostrożnościwego sektora bankowego. Bufor jest nakładany na banki istotne systemowo zarówno na poziomie jednostkowym, jak i skonsolidowanym. Bufor przyjmuje wartości od 0 proc. do 2 proc. wymogu kapitałowego.
Bufor zabezpieczający
Jest to element nadzoru makroostrożnościowego sektora bankowego. Bufor nakładany na wszystkie banki; musi składać się z kapitału najwyższej jakości (Tier I) i wynosi maksymalnie 2,5 proc. wymogu kapitałowego. W latach 2016-2017 wynosi 1,25 proc., w 2018 roku wzrośnie do 1,875 proc., a od początku 2019 roku ukształtuje się na poziomie 2,5 proc.

C


Carbon Disclosure Project (CDP)
CDP jest niezależną organizacją non-profit z Londynu. Jej celem jest zachęcanie firm do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych oraz zrównoważonego zużycia zasobów wodnych.
Compliance
Zapewnienie zgodności działania z regulacjami prawnymi, normami czy zaleceniami.
Corporate Finance
To specyficzny obszar finansów zajmujący się decyzjami finansowymi, inwestycyjnymi i operacyjnymi podejmowanymi przez przedsiębiorstwa oraz narzędziami i analizami wspierającymi i pomagającymi podejmować te decyzje.
CPI
Indeks zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych. Najpopularniejsza na świecie miara inflacji/deflacji.
CSR
Ang. Corporate Social Responsibility - społeczna odpowiedzialność biznesu.
DCC
Ang. Dynamic Currency Conversion - usługa, która umożliwia wybór waluty transakcji podczas płatności kartą.

D


DGSD
Ang. Deposit Guarantee Schemes Directive - dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie systemów gwarancji depozytów.
Duże przedsiębiorstwa
Przedsiębiorstwa o rocznym obrocie w wysokości od 10 mln EUR do 125 mln EUR.

E


EAD
Ang. Exposure At Default - miara zaangażowania banku wobec klienta w momencie niewykonania przez klienta zobowiązania.
EaR
Ang. Earnings at Risk - zyski narażone na ryzyko; jest to miara określająca maksymalną potencjalną zmianę zysku, w odniesieniu do zysku zakładanego w planie finansowym.
EBC
Ang. European Central Bank - Europejski Bank Centralny.
eKW
Elektroniczne Księgi Wieczyste
ePUAP
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej - platforma dzięki, której użytkownik może się komunikować i załatwiać sprawy z różnymi urzędami (m.in. Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych) przez Internet.
Equator Principles Association
Zasady, przyjęte przez międzynarodowe instytucje finansowe, określają standardy odpowiedzialności społecznej i środowiskowej w zakresie zarządzania ryzykiem finansowym projektów rozwojowych.

F


Faktoring
Wykup przez podmiot świadczący usługę faktoringu (faktora) nieprzeterminowanych wierzytelności przedsiębiorstw (faktorantów) należnych im od kontrahentów (odbiorców) z tytułu dostaw i usług.
FCR
Ang. First Call Resolution - badanie skuteczności contact centre. Sprawdza, jaka część problemów zgłaszanych przez klientów do contact centre jest rozwiązywana przy pierwszym kontakcie.
FED
Ang. The Federal Reserve - Rezerwa Federalna, bank centralny Stanów Zjednoczonych.
Forbearance
Ang. forbearance oznacza zdefiniowany regulacjami wewnętrznymi zestaw polubownych działań związanych z renegocjacją i restrukturyzacją warunków umowy kredytowej w przypadku, gdy klient ma problemy z terminowym regulowaniem zobowiązań wynikających z tej umowy.
Fundusz Wsparcia Kredytobiorców
Jest to fundusz, ze środków którego mogą korzystać osoby fizyczne, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, a są zobowiązane do spłaty kredytu mieszkaniowego. Kredytobiorca może otrzymać wsparcie wypłacane przez nie dłużej niż 18 miesięcy, w wysokości rat kapitałowo-odsetkowych kredytu hipotecznego, jednak nie więcej niż 1 500 zł miesięcznie. Zwrot otrzymanego wsparcia przez kredytobiorcę następuje po 2 latach karencji, przez 8 kolejnych lat w równych, nieoprocentowanych miesięcznych ratach.
Fundusze własne
Fundusze, w skład których wchodzi kapitał Tier I (obejmujący m.in. kapitał zakładowy, kapitał zapasowy, kapitały rezerwowe, niepodzielony zysk z lat ubiegłych) oraz kapitał Tier II (obejmujący m.in. - za zgodą odpowiedniego organu nadzoru - zobowiązania podporządkowane).

Global Investor Statement on Climate Change
Globalne porozumienie inwestorów, które określa, w jaki sposób inwestorzy mogą przyczynić się do zwiększenia inwestycji niskoemisyjnych i odpornych na zmiany klimatu. Porozumienie przedstawia również praktyczne propozycję, w jaki sposób ten wkład może zostać zwielokrotniony poprzez odpowiednie działania rządowe.
Global Reporting Initiative (GRI)
Międzynarodowa organizacja publikująca wytyczne w zakresie raportowania niefinansowego.
Gwarancja
Gwarancja bankowa jest pisemnym zobowiązaniem banku do wypłaty beneficjentowi kwoty określonej w jej treści i na warunkach w niej zawartych. Umowa ta pełni jednak wyłącznie funkcję zabezpieczenia, nie jest środkiem umożliwiającym rozliczenie umowy handlowej.

I


IBNR
Ang. Incurred But Not Reported - rezerwy na zaistniałe, lecz niezaraportowane straty.
ICAAP
Ang. Internal Capital Adequacy Assessment Process - jest to model szacowanie kapitału wewnętrznego.
Inkaso dokumentowe
Jest uwarunkowaną formą płatności, w której działający na zlecenie eksportera/dostawcy bank zobowiązuje się do wydania importerowi/odbiorcy dokumentów handlowych (np. faktury i dokumentu transportowego) lub finansowych (np. weksli), w zamian za zapłatę (lub zabezpieczenie zapłaty) przez importera/odbiorcę określonej kwoty, zgodnie z warunkami wyszczególnionymi przez zleceniodawcę inkasa.
International Integrated Reporting Council
Międzynarodowy Komitet ds. Zintegrowanego Raportowania.

K


Klienci strategiczni
Grupy kapitałowe o rocznym obrocie powyżej 125 mln EUR.
KNF
Komisja Nadzoru Finansowego - sprawuje nadzór nad sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym, nadzór nad instytucjami płatniczymi i biurami usług płatniczych, instytucjami pieniądza elektronicznego oraz nad sektorem kas spółdzielczych.
Komitet ALCO
Komitet Aktywów i Pasywów.
Koszty odpisów z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek
Saldo utworzonych i rozwiązanych rezerw wynikających z utraty wartości aktywów, w głównej mierze kredytów i pożyczek udzielonym klientom.
KRS
Krajowy Rejestr Sądowy

L


LCR
Ang. Liquidity Coverage Ratio - wskaźnik pokrycia płynności. Obliczany, jako stosunek aktywów o wysokiej płynności do zobowiązań krótkoterminowych. Wprowadzany etapami - wartość minimalna wynosi: 60 proc. w 2015 roku, 70 proc. w 2016 roku, 80 proc. w 2017 i docelowo 100 proc. począwszy od 2018 roku.
Leasing
Umowa, na mocy której właściciel składnika aktywów (leasingodawca) przekazuje użytkownikowi (leasingobiorcy) prawo użytkowania składnika aktywów przez określony czas, w zamian za opłatę lub serię opłat.
LGD
Ang. Loss Given Default - strata dla banku wynikająca z niewykonania zobowiązania przez klientów.
LTV
Ang. Loan To Value - używany przy ocenie ryzyka kredytowego wskaźnik obliczany, jako stosunek pomiędzy wysokością kredytu, a wartością (zwykle hipotecznego) zabezpieczenia tego kredytu.
Luka płynności krótkoterminowej
Zgodnie z uchwałą nr 386/2008 KNF – wskaźnik obliczany, jako różnica pomiędzy sumą wartości podstawowej i uzupełniającej rezerwy płynności a wartością środków obcych niestabilnych. Wartość minimalna to 0.

M


Metoda CAPI
Ang. Computer Assisted Personal Interview - metoda badawcza polegająca na przeprowadzeniu wywiadu z respondentem przy użyciu urządzeń mobilnych, na których zapisywane są udzielone odpowiedzi.
MSR
Międzynarodowe Standardy Rachunkowości; stopniowo zastępowane przez MSSF.
MSSF
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej oraz ich interpretacje zatwierdzane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.
Mystery Shopper
Jedna z metod badania poziomu obsługi klienta polegająca na ocenie jakości usług poprzez wizyty w punktach sprzedaży i obsługi klienta.

N


Należności z utratą wartości
Ang. Non-performing loans (NPLs) - upraszczając są to „złe” kredyty; oznacza to, że klienci nie wywiązują się z terminowej spłaty kredytów bądź istnieje duże prawdopodobieństwo, że nie będą tego robić w przyszłości.
NBP
Narodowy Bank Polski - bank centralny, który pełni funkcje banku emisyjnego, banku banków oraz centralnego banku państwa.
NPS
Ang. Net Promoter Score - metoda oceny lojalności klientów. Bazę klientów dzieli się na trzy kategorie: promotorów, klientów obojętnych i krytyków. Wskaźnik NPS stanowi różnicę pomiędzy udziałem promotorów i krytyków w całej bazie klientów.
NPV at Risk
Ang. Net Present Value at Risk - pomiar wartości bieżącej netto zdyskontowanych przyszłych przepływów pieniężnych, które są narażone na ryzyko.
NSFR
Ang. Net Stable Funding Ratio - wskaźnik stabilnego finansowania. Obliczany, jako stosunek dostępnego stabilnego finansowania do wymaganego stabilnego finansowania. Docelowy poziom wskaźnika nie został jeszcze wyznaczony.

O


OHI
Ang. Organizational Healt Index - badanie zdrowia organizacji.

P


PACE
Jest to zorganizowany proces wspierający innowacyjność w Grupie ING. Zachęca do szybkiego wprowadzania na rynek nowych produktów i usług opracowanych przez małe, niezależne i interdyscyplinarne zespoły.
Pasywa odsetkowe
Pasywa, które generują koszt odsetkowy dla banku; główną część stanowią depozyty klientów.
PD
Ang. Probability of Default - miara prawdopodobieństwa niewykonania zobowiązania.
Performing exposure
Upraszczając są to „dobre” kredyty; oznacza to, że klienci obsługuję kredyty zgodnie z warunkami umowy.
PKB
Produkt Krajowy Brutto - zagregowana wartość dóbr i usług finalnych wytworzonych przez narodowe i zagraniczne czynniki produkcji na terenie danego kraju w danej jednostce czasu.
Podatek bankowy
Potoczna nazwa podatku od niektórych instytucji finansowych. Podatek w wysokości 0,0366 proc. miesięcznie (0,44 proc. rocznie) jest pobierany od wartości aktywów na koniec miesiąca – po wcześniejszych pomniejszeniach. W przypadku banków wartość aktywów pomniejsza się m.in. o wartość posiadanych skarbowych papierów wartościowych, funduszy własnych banku oraz 4,0 mld zł. Z płacenia podatku zwolniono banki, które są w trakcie postępowania naprawczego, oraz banki państwowe (BGK – Bank Gospodarstwa Krajowego).
Podaż pieniądza M3
Podaż pieniądza w gospodarce obejmująca m.in. gotówkę w obiegu, depozyty, operacje z przyrzeczeniem odkupu, dłużne papiery wartościowe z terminem pierwotnym do 2 lat oraz jednostki uczestnictwa w funduszach rynku pieniężnego.
Pokrycie portfela kredytowego z utratą wartości odpisami
Stosunek odpisów z tytułu utraty wartości kredytów i innych należności udzielonych klientom do wartości kredytów i innych należności z utratą wartości udzielonych klientom.
Private & Wealth
Oferta skierowana do segmentu klientów detalicznych, których aktywa przekraczają 500 tys. zł (Private) bądź 2 mln zł (Wealth).

R


Rating kredytowy
Jest to ocena zdolności podmiotu prawnego, który zaciąga zobowiązanie, do pełnej obsługi zaciągniętego długu, czyli spłaty odsetek i kapitału zgodnie z postanowieniami umowy. Podmiotem może być zarówno spółka, jak i np. państwo.
Respect Index
Indeks najbardziej odpowiedzialnych społecznie firm na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.
RPP
Rada Polityki Pieniężnej - organ Narodowego Banku Polskiego (NBP). Do zadań RPP należy m.in. decyzja w zakresie wysokości stóp procentowych NBP.

S


Segment detaliczny
Upraszczając są to osoby fizyczne oraz osoby fizyczne prowadzące własną działalność gospodarczą.
Segment korporacyjny
Upraszczając są to klienci segmentów średnich i dużych przedsiębiorstw oraz klienci strategiczni.
SII
Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
Spread walutowy
Różnica pomiędzy kursem kupna waluty, a kursem jej sprzedaży.
SWIFT
Ang. Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication - stowarzyszenie na rzecz Światowej Międzybankowej Telekomunikacji Finansowej. SWIFT pośredniczy w transakcjach międzynarodowych pomiędzy instytucjami finansowymi.

Ś


Ślad węglowy
Całkowita suma emisji gazów cieplarnianych wywołanych bezpośrednio lub pośrednio przez daną osobę, organizację, wydarzenie lub produkt.
Średnie przedsiębiorstwa
Przedsiębiorstwa o rocznym obrocie nieprzekraczającym 10 mln EUR.

T


TCR
Ang. Total Capital Ratio - łączny współczynnik kapitałowy liczony, jako stosunek funduszy własnych do aktywów i zobowiązań pozabilansowych z uwzględnieniem wag ryzyka; wskaźnik wyliczony zgodnie z regulacjami Basel III.
Tier I
Kapitał o najwyższej jakości; wyliczony zgodnie z regulacjami Basel III.

U


United Nations Environment Programme Finance Initiative
Jest to partnerskie porozumienie pomiędzy ONZ i ponad 200 przedstawicielami światowego rynku finansowego. Porozumienie ma na celu promocję zrównoważonego finansowania.
United Nations Global Compact
Największa na świecie inicjatywa skupiająca biznes działający na rzecz zrównoważonego rozwoju.

V


VaR
Ang. Value at Risk - wskaźnik ten określa potencjalną stratę, jaka zgodnie z oczekiwaniami nie powinna zostać przekroczona przy założeniu określonego poziomu prawdopodobieństwa.

W


WCAG 2.0
Międzynarodowe wytyczne dotyczące ułatwień w dostępie do treści publikowanych w Internecie. Zasady te mówią, co zrobić, aby serwis był dostępny dla każdego, bez względu na poziom sprawności, wiek, sprzęt czy oprogramowanie, którego używa.
WIBOR
Ang. Warsaw Interbank Offered Rate - jest to referencyjna wysokość oprocentowania kredytów na rynku międzybankowym w Polsce.
WIG 30
Indeks WIG 30 jest publikowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) od 23 września 2013 roku. Indeks jest oparty o portfel akcji 30 największych i najbardziej płynnych spółek z Głównego Rynku GPW.
WPC
Ang. Winning Performance Culture - badanie poziomu zaangażowania pracowników.
Wskaźnik kosztów do dochodów – skorygowany
Wskaźnik obliczany, jako stosunek kosztów działania (bez podatku bankowego) do wyniku na działalności podstawowej; obliczenia są wykonane po oczyszczeniu wyników o zdarzenia niepowtarzalne.
Wskaźnik kosztów do dochodów (C/I)
Ang. Cost to Income ratio – Wskaźnik obliczany, jako stosunek kosztów działania (bez podatku bankowego) do wyniku na działalności podstawowej.
Wskaźnik kredytów z rozpoznaną utratą wartości (NPL Ratio)
Ang. Non-Performing Loans Ratio - upraszczając jest to udział "złych" kredytów w całym portfelu kredytów brutto.
Wskaźnik Kredyty/ Depozyty (L/D)
Kredyty i inne należności udzielone klientom netto z wył. euroobligacji w relacji do zobowiązań wobec klientów.
Wskaźnik marży kosztów ryzyka
Relacja odpisu na rezerwy kredytowe netto do średniej wartości portfela kredytowego brutto w danym okresie.
Wskaźnik marży odsetkowej
Wskaźnik obliczony jako wynik odsetkowy netto w stosunku do średniej wartości aktywów odsetkowych w danym okresie.
Wskaźnik zwrotu na aktywach (ROA)
Ang. Return On Assets – wskaźnik obliczany, jako stosunek zysku netto do średniej wartości aktywów w danym okresie.
Wskaźnik zwrotu z kapitału (ROE)
Ang. Return On Equity – wskaźnik obliczany, jako stosunek zysku netto do średniej wartości kapitałów własnych w danym okresie.
Wskaźnik zwrotu z kapitału (ROE) – skorygowany
Zwrot na kapitale własnym z wyłączeniem kapitału z aktualizacji wyceny instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne – wskaźnik obliczany, jako stosunek zysku netto do średniej wartość kapitałów własnych w danym okresie (z wył. kapitału z aktualizacji wyceny instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne).
Współczynnik kapitału Tier I 
Stosunek kapitału Tier 1 do aktywów i zobowiązań pozabilansowych z uwzględnieniem wag ryzyka; wskaźnik wyliczony zgodnie z regulacjami Basel III.
Współczynnik płynności krótkoterminowej
Zgodnie z uchwałą nr 386/2008 KNF – wskaźnik obliczany, jako iloraz sumy wartości podstawowej i uzupełniającej rezerwy płynności do wartości środków obcych niestabilnych. Wartość minimalna to 1.
Współczynnik pokrycia aktywów niepłynnych funduszami własnymi
Zgodnie z uchwałą nr 386/2008 KNF – wskaźnik obliczany, jako iloraz funduszy własnych banku pomniejszonych o łączną wartość wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka rynkowego i z tytułu ryzyka rozliczenia dostawy oraz ryzyka kontrahenta do aktywów niepłynnych. Wartość minimalna to 1.
Współczynnik pokrycia aktywów niepłynnych i aktywów o ograniczonej płynności funduszami własnymi i środkami obcymi stabilnymi
Zgodnie z uchwałą nr 386/2008 KNF – wskaźnik obliczany, jako iloraz sumy funduszy własnych pomniejszonych o łączną wartość wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka rynkowego i z tytułu ryzyka rozliczenia dostawy oraz ryzyka kontrahenta i środków obcych stabilnych do sumy aktywów niepłynnych i aktywów o ograniczonej płynności. Wartość minimalna to 1.
setting
poprzednia strona
następna strona
scroll to top