Ryzyko płynności

W ING Banku Śląskim ryzyko płynności i finansowania rozumiemy jako ryzyko, które polega na niemożności spełnienia zobowiązań pieniężnych (przy racjonalnej cenie). Te zobowiązania wynikają z pozycji bilansowych i pozabilansowych. Utrzymujemy płynność w taki sposób, aby nasze zobowiązania pieniężne zawsze mogły być realizowane przy pomocy dostępnych środków oraz wpływów z transakcji.

Ogólne podejście do zarządzania ryzykiem płynności i finansowania składa się z cyklu pięciu działań: identyfikacji ryzyka, oceny ryzyka, kontroli ryzyka, monitorowania oraz raportowania.

Naszymi głównymi narzędziami zarządzania ryzykiem płynności są:

 • procedury dotyczące zarządzania ryzykiem, w tym w szczególności w zakresie awaryjnego planu finansowania,
 • centralizacja procesu zarządzania ryzykiem w wyspecjalizowanej jednostce (systemy transferu ryzyka),
 • zdefiniowany apetyt na ryzyko (system limitów ryzyka płynności),
 • określenie dopuszczalnych typów transakcji służących do zarządzania ryzykiem płynności, zarządzanie buforem (nadwyżką) płynności,
 • zarządzanie źródłami finansowania, w szczególności zapewniającymi długoterminowe źródło finansowania działalności kredytowej, plany finansowania uwzględniające prognozę potrzeb płynnościowych banku,
 • testy warunków skrajnych.

Dopuszczalny poziom ryzyka płynności jest zdefiniowany przez dwuelementowy system:

 • ogólny poziom akceptowalnego ryzyka banku, który zatwierdza rada nadzorcza (po rekomendacji zarządu). Rada nadzorcza otrzymuje informacje o zgodności z tymi miarami co najmniej raz na kwartał,
 • zbiór limitów oparty na strategicznych celach banku, zidentyfikowanych ryzykach płynności oraz zasadach określonych przez organy regulacyjne. Limity bierzemy pod uwagę w procesach planowania (czyli realizacja przyjętych planów nie może prowadzić do przekroczenia limitów).

Stosujemy następujące miary ryzyka płynności:

 • wskaźniki płynności według NBP i EBA,
 • miary płynności w ciągu dnia,
 • koncentracje finansowania według klienta i segmentu klienta,
 • luka płynności strukturalnej,
 • luka Cash&Collateral,
 • luka płynności w scenariuszu skrajnym.

Dopuszczalny poziom ryzyka płynności określamy i aktualizujemy co najmniej raz w roku.

Co pół roku przeprowadzamy ogólnobankowy stress-test, który obejmuje m.in. ryzyko rynkowe, ryzyko płynności i ryzyko kredytowe. Stress-test dla ryzyka płynności opieramy na Rekomendacji P Komisji Nadzoru Finansowego. Dzięki Rekomendacja P stress-testy są tak skonstruowane, aby wskazać źródło potencjalnie ograniczonej płynności. Stress-testy pokazują, jak możemy uniknąć takich sytuacji oraz co możemy zrobić, aby obecne eskpozycje pozostały w ustalonych limitach. W 2016 roku nie wystąpiły przekroczenia limitów regulacyjnych w zakresie ryzyka płynności.

Poniższa tabela przedstawia nadzorcze miary płynnościowe

na 31 grudnia 2015 i 2016 roku
Miary płynności monitorowane dziennie Wartość minimalna 2016 2015
M1 Luka płynności krótkoterminowej (w mln) 0 15 329,84  14 141,43 
M2 Współczynnik płynności krótkoterminowej 1 1,56 1,57
M3 Współczynnik pokrycia aktywów niepłynnych funduszami własnymi 1 11,46 10,68
M4 Współczynnik pokrycia aktywów niepłynnych i aktywów o ograniczonej płynności funduszami własnymi i środkami obcymi stabilnymi 1 1,27 1,31
Miary płynności monitorowane miesięcznie
LCR Wskaźnik pokrycia płynności 70%* 155% 178%
NSFR Wskaźnik stabilnego finansowania n/a** 124% 113%

* Wskaźnik pokrycia płynności jest wprowadzany etapami. W 2015 roku limit wynosił 60%, a w 2016 70%. Docelowy poziom 100% zostanie wprowadzony od 1 stycznia 2018 roku.
**Docelowy poziom wskaźnika stabilnego finansowania nie został określony (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013).

Nasz bank monitoruje i imituje ryzyko płynności w oparciu o model luki płynności strukturalnej. Przedstawia on lukę pomiędzy aktywami a pasywami banku w przedziałach czasowych na prawidłowo funkcjonujących rynkach. Taki raport jest scenariuszem dla aktualnego bilansu i nie obejmuje żadnych dodatkowych prognoz rozwoju bilansu. Uwzględnia on jednak typowe zachowania klientów obserwowane w poprzednich okresach. Przykładowo – przepływy pieniężne dla kredytów hipotecznych uwzględniają przedpłaty, a przepływy pieniężne dla rachunków oszczędnościowych i rachunków bieżących alokowane są z uwzględnieniem charakterystyki płynności. Znając typowe zachowania klientów wobec depozytów na żądanie, stosujemy zaawansowane podejście do modelowania ryzyk, tzw. koncepcję portfeli replikacyjnych. Polega ona na odwzorowywaniu:

 • rzeczywistego okresu, przez który depozyty na żądanie są utrzymywane w banku przez klientów,
 • polityki cenowej banku.

Więcej informacji o naszym podejściu do ryzyka płynności można znaleźć w:

 • Sprawozdaniu Zarządu z działalności w 2016 roku (strony 64-65),
 • Skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok 2016 (strony 174-182).

Obydwa sprawozdania znajdują się na naszej stronie internetowej.

setting
poprzednia strona
następna strona
scroll to top