Ryzyko biznesowe

Ryzyko biznesowe obejmuje następujące ryzyka istotne:

  • ryzyko makroekonomiczne (warunków skrajnych) – wynika ono ze zmian makroekonomicznych oraz ich wpływu na wysokość minimalnych wymogów kapitałowych,
  • ryzyko wyniku finansowego – wiąże się z podejmowaniem niekorzystnych lub błędnych decyzji, brakiem lub wadliwą realizacją przyjętych założeń i działań, zmianami w otoczeniu zewnętrznym oraz niewłaściwą reakcją na te zmiany. Skutkiem tego jest realizacja wyniku finansowego poniżej wymagań, które wynikają z potrzeb prowadzenia bieżącej działalności i rozwoju, głównie aby zasilić bazę kapitałową,
  • ryzyko portfela hipotek walutowych – wynika z poniesienia straty finansowej z powodu konieczności przewalutowania walutowych kredytów hipotecznych na kredyty złotówkowe.

Podstawowym elementem zarządzania ryzykiem makroekonomicznym są wewnętrzne testy warunków skrajnych, które obejmują stresowanie bilansu Grupy ING, kapitału ekonomicznego i regulacyjnego oraz rachunku zysków i strat. Testy na wszystkie rodzaje ryzyka robimy dwa razy w roku i przekazujemy je do Komitetu ALCO i zarządu oraz raz w roku do rady nadzorczej. Kapitał wyznaczamy tylko w sytuacji, gdy miary adekwatności kapitałowej w ramach scenariusza łagodnej recesji spadną poniżej pożądanego poziomu w horyzoncie rocznym.

Źródłem ryzyka wyniku finansowego są:

  • niewłaściwie określone cele finansowe lub ich nieprawidłowe przeniesienie na poziom operacyjny i taktyczny,
  • niewłaściwa reakcja na wydarzenia w otoczeniu gospodarczym, zmiany otoczenia społeczno-politycznego oraz regulacyjno-prawnego,
  • brak właściwych środków o charakterze jakościowym i ilościowym do realizacji wyznaczonych celów finansowych,
  • niewłaściwy przebieg procesów zarządczych, obejmujących dostosowanie swojej bieżącej działalności do sytuacji rynkowej oraz planowanie swoich działań w ramach przewidywanego otoczenia rynkowego.

Grupa ING zarządza ryzykiem wyniku finansowego przez system rachunkowości zarządczej. Obejmuje ona m.in. comiesięczne raportowanie wyniku finansowego w podziale na linie biznesowe.

W ramach ryzyka biznesowego Grupa ING identyfikuje ryzyko portfela walutowego kredytów hipotecznych. To ryzyko wynika z poniesienia straty finansowej – z powodu konieczności przewalutowania kredytów hipotecznych walutowych na kredyty złotówkowe. Więcej informacji o planowanych działaniach w tym zakresie znajdziesz w rozdziale Jak tworzymy wartość.

W ramach zarządzania tym ryzykiem Grupa ING na bieżąco monitoruje rozwiązania prawne, które proponuje ustawodawca. Pracuje przy tym nad rozwiązaniami, które są korzystne dla klientów. Ekspozycja Grupy ING na portfel walutowych kredytów hipotecznych wynosi ok. 1,3 mld złotych. KNF nie nałożył na grupę dodatkowych domiarów kapitałowych, ponieważ udział tego portfela w aktywach jest nieznaczący (ok. 1 proc.).

Portfel walutowych kredytów hipotecznych charakteryzuje się podwyższonym ryzykiem kredytowym związanym z frankami szwajcarskimi. Ryzyko to będzie się pojawiać w przypadku istotnego osłabienia lub utrzymywania się osłabionego kursu złotego do franka. Zdaniem naszego zarządu obecnie utrzymująca się relacja kursu franka wobec złotego może negatywnie wpłynąć na zdolność kredytobiorców do spłaty swoich zobowiązań. Historyczne dane dotyczące opisywanego portfela nie odzwierciedlają ryzyka kredytowego związanego z frankiem w sposób wystarczający. To ryzyko może się pojawiać w oczekiwanych przyszłych przepływach pieniężnych w okresie ujawnienia straty (LIP).

Przeprowadziliśmy analizę portfela kredytów mieszkaniowych w walutach obcych – na 31 grudnia 2016 roku. Na jej podstawie zarząd wyodrębni sub-portfel w oparciu o wskaźniki LtV (Loan-to-Value) i DtI (Debt-to-Income). Sub-portfel w przyszłości będzie prawdopodobnie cechował się wyższą szkodowością – przyczyną tego jest umocnienie franka szwajcarskiego względem złotego.

Zgodnie z metodologią MSR 39.62 skorygowaliśmy dla tego portfela parametr ryzyka (PD – Probability of Default) na bardziej konserwatywny. Skutkiem było zwiększenie odpisów na poniesione, ale niezaraportowane straty (IBNR). Ich wysokość to 31,8 mln zł.

setting
poprzednia strona
następna strona
scroll to top