Odpowiedzialne finansowanie

Odpowiedzialna sprzedaż

Naszą determinację do działania w sposób uczciwy, otwarty i przejrzysty odzwierciedlają Złote Zasady Obsługi Klienta, którymi kierujemy się w codziennych kontaktach z klientami.

  • ING odpowiada na potrzeby klientów na każdym etapie ich rozwoju

Oferujemy produkty i usługi, które spełniają potrzeby i cele finansowe klientów oraz są adekwatne do akceptowanego poziomu ryzyka, wiedzy i doświadczenia oraz sytuacji finansowej.

  • ING oferuje korzyści adekwatne do ceny oferowanych produktów i usług

Prowadzimy transparentną i zrozumiałą dla klientów politykę cenową, we właściwy sposób odzwierciedlającą koszty poszczególnych produktów.

  • ING wyjaśnia ryzyko, korzyści finansowe oraz koszty związane z produktami i usługami

Dbamy o to, żeby w jasny i zrozumiały sposób informować klientów o ewentualnych ryzykach związanych z oferowanymi produktami i usługami.

  • ING regularnie ocenia produkty, usługi i praktyki sprzedażowe

Wszystkie produkty i usługi podlegają corocznemu przeglądowi. Co roku realizujemy również badanie satysfakcji klientów, którego jednym z elementów jest badanie jakości pracy doradców klienta.

  • ING współpracuje tylko z profesjonalnymi i licencjonowanymi przedstawicielami sprzedaży i dostawcami

Rekrutujemy wyłącznie kandydatów, którzy mają odpowiednie doświadczenie zawodowe oraz kompetencje. Wszystkim pracownikom obsługującym klientów korporacyjnych zapewniamy odpowiednie, systematyczne programy szkoleniowe.

Zarządzanie ryzykiem środowiskowym i społecznym

Decyzje o finansowaniu naszych klientów biznesowych zawsze wiążą się m.in. z oceną ich działalności. Nie współpracujemy z klientami, którzy np. przyczyniają się do degradacji środowiska lub nie przestrzegają regulacji dotyczących ochrony środowiska, lub też dopuszczają się łamania bądź nadużywania praw człowieka. Jest to zgodne z naszymi regulacjami wewnętrznymi.

Aby rozpoznać tego rodzaju przypadki, stosujemy Instrukcję ryzyka środowiskowego i społecznego (ESR, ang. Environmental and Social Risk). Na jej podstawie oceniamy naszych klientów i sprawdzamy, czy zawierane z nimi transakcje spełniają ustalone przez nas standardy etyczne. Pozwala to ograniczyć ryzyko współpracy z klientami działającymi w sektorach zakwalifikowanych jako wykluczone lub wrażliwe. W tym pierwszym przypadku rezygnujemy ze współpracy z nimi, w drugim – współpraca jest możliwa po pozytywnej ocenie klienta i z zachowaniem określonych w instrukcji zasad.

W praktyce oznacza to, że dotrzymując obietnic, kontynuujemy naszą współpracę z podmiotami związanymi z sektorem energetycznym, ale nie finansujemy działalności wydobywczej w sektorze węglowym. Angażujemy się w nowe projekty i inwestycje, które mają na celu poprawę parametrów emisyjnych, są związane z odnawialnymi źródłami energii i w efekcie przyczyniają się do polepszenia warunków środowiskowych.

Odmawiamy finansowania także tym klientom, którzy mogliby narazić nas na utratę dobrej reputacji. Mogłoby to nastąpić chociażby przez skojarzenie banku z prowadzoną przez nich działalnością lub z celem, na który chcieliby wykorzystać nasze usługi. Nie uczestniczymy zwłaszcza w transakcjach, w których są zaangażowane podmioty produkujące kontrowersyjne rodzaje broni lub sprzedające broń pozarządowym grupom zbrojnym albo do krajów objętych embargiem.

  • 92 proc. umów z kontrahentami uwzględnia klauzulę odnoszącą się do poszanowania środowiska naturalnego
  • Gdy podejmujemy decyzję o finansowaniu projektów, uwzględniamy tzw. Equator Principles, czyli staranne rozpoznanie ryzyka, czy przedsięwzięcie ma negatywny wpływ na środowisko naturalne i społeczeństwo
  • Według polityki ESR sprawdziliśmy 100 proc. projektów przed decyzją o finansowaniu (w ramach ścieżki Fast Track i Normal Track)

Zrównoważone inwestycje

Wspieramy inwestycje przyjazne środowisku i społeczeństwu. W ostatnich latach finansowaliśmy kilkanaście dużych inwestycji infrastrukturalnych z zakresu odnawialnych źródeł energii, m.in. w biogazownie, elektrociepłownie, wodociągi i recykling odpadów. Uczestniczyliśmy również w finansowaniu inwestycji w elektrownie wiatrowe. Cały czas aktywnie szukamy projektów w obszarze energii fotowoltaicznej oraz pozyskiwania energii z utylizacji odpadów.

Współpraca z dostawcami

93 proc. dostawców naszego banku to firmy z Polski. Dążymy do przejrzystych relacji z dostawcami, działając zawsze zgodnie z etyką biznesu. Wybieramy dostawców na zasadzie równej szansy, w oparciu o obiektywne kryteria. Współpracujemy w sposób otwarty i uczciwy, stosując się do warunków umów.

Jednocześnie oczekujemy od dostawców, by wprowadzili i przestrzegali standardy socjalne oraz standardy z zakresu ochrony środowiska określone w: Kodeksie postępowania dla dostawców ING Banku Śląskiego S.A. Kodeks stosuje się do wszystkich dostawców, bez względu na miejsce prowadzenia działalności.

Od naszych dostawców wymagamy, aby na nasze żądanie wykazywali przestrzeganie zasad zawartych w kodeksie. Ponadto nasi dostawcy gwarantują przestrzeganie zasad przez swoich podwykonawców, jeśli posługują się nimi przy realizacji przedmiotu umowy zawartej z naszym bankiem.

W banku działa proces kwalifikacji dostawców. Jego celem jest weryfikacja kontrahentów pod kątem możliwości nawiązania współpracy, a w konsekwencji stworzenie Bazy Dostawców Kwalifikowanych.

Co roku tworzymy listę dostawców strategicznych, z którymi współpraca podlega kompleksowej ocenie. W 2016 roku 78 proc. dostawców strategicznych (71 z 90 oceniających) oceniło współpracę z nami na poziomie bardzo dobrym. Aby ułatwić pracownikom współpracującym z dostawcami ocenę obszarów ich działania oraz rozpoznanie ryzyk związanych z powierzoną usługą, opracowaliśmy Drogowskaz – szczegółowy dokument zawierający wskazówki, jak przeprowadzić taką ocenę.

Dostawcy korzystali też z Aleo. Dzięki temu mogli uczestniczyć w aukcjach organizowanych w ramach bankowych postępowań ofertowych. W 2016 roku za pośrednictwem platformy zorganizowano ponad 80 aukcji. Dostawcy i klienci naszego banku mogli w dalszym ciągu wykorzystywać platformę do wspierania własnych procesów zakupowych.

setting
poprzednia strona
następna strona
scroll to top