O Banku

Kim jesteśmy?

Chcemy być dla naszych klientów bankiem pierwszego wyboru. Dbamy o najwyższą jakoś usług oraz o ich szeroką dostępność.

Jesteśmy obecni na polskim rynku od 1989 roku. Cieszymy się pozycją jednego z największych banków uniwersalnych w kraju. Obsługujemy zarówno klientów detalicznych, jak i podmioty gospodarcze.

Sercem naszej organizacji są nasze lokalizacje w Warszawie i Katowicach. To tu podejmowane są najważniejsze decyzje dotyczące działalności operacyjnej naszego banku, tu również ma swoją siedzibę Zarząd i Rada Nadzorcza. ING Bank Śląski S.A. formalnie jest zarejestrowany w Katowicach.

Nasz model biznesowy realizujemy poprzez:

 • Umożliwienie łatwego oszczędzania i łatwego pożyczania
 • Organizowanie systemu płatności i transakcji
 • Wysoką jakość obsługi klienta

Inspirujemy i wspieramy naszych klientów w podejmowaniu trafnych decyzji finansowych. Dajemy im narzędzia, dzięki którym bankowość staje się przyjazna, transparentna i dostępna 24 godziny na dobę. Stale się doskonalimy. Wsparciem w realizacji tej strategii jest silna marka. Jesteśmy drugą najbardziej rozpoznawalną marką bankową w Polsce. Potwierdza to badanie znajomości spontanicznej „Tracking marki” prowadzone przez Millward Brown (metoda CAPI, dane za styczeń 2017 roku). Jesteśmy postrzegani jako marka prokliencka. Wyróżniamy się na tle konkurencji w dwóch wymiarach wizerunkowych: „bank dla zaradnych i przedsiębiorczych” oraz „bank, który kieruje się potrzebami ludzi”. To nasze najważniejsze zasady pozycjonowania marki ING.

Nasi pracownicy kierują się w pracy profesjonalizmem, rzetelnością i najlepszą wiedzą. Oferując produkty bankowe, postępujemy w sposób etyczny i nie naruszamy interesów klientów.

Akcje banku są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie już od 1994 roku. Znajdujemy się w indeksie największych spółek giełdowych WIG 30 od początku istnienia tego indeksu (od września 2013 roku). Jako jedyna spółka z branży finansowej jesteśmy, nieprzerwanie od 10 edycji, również w gronie spółek należących do Respect Index – indeksu najbardziej odpowiedzialnych społecznie firm na warszawskiej giełdzie.

Nasz bank jest spółką publiczną, co oznacza, że każdy może stać się jej współwłaścicielem poprzez zakup akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Na koniec roku 2016 75 proc. akcji należało do ING Bank NV z Holandii, natomiast 8,30 proc. było własnością AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny AVIVA BZ WBK. Reszta akcji – czyli 16,70 proc. jest w rękach inwestorów indywidulanych.

Struktura akcjonariatu Banku

Akcje należące do AVIVA na podstawie Informacji rocznej o strukturze aktywów Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK na 30 grudnia 2016 roku.

ING Groep N.V. jest spółką publiczną notowaną na giełdzie w Amsterdamie, Brukseli oraz w Nowym Jorku. ING Groep N.V ma rozproszony akcjonariat. Na koniec 2016 roku tylko dwóch akcjonariuszy posiadało udział w kapitale spółki powyżej 3 proc. Byli to BlackRock Inc. (5,07 proc.) oraz Artisan Investments GP LLC (3,01 proc.). W 2016 roku Grupa ING wygenerowała zysk netto na poziomie 4 651 mln euro względem 4 010 mln euro w 2015 roku, przy aktywach ogółem na poziomie 845 mld euro (16 proc. spadku względem 2015 roku).

Obsługiwane rynki w ramach Grupy ING na świecie

ING Bank N.V. należy do Grupy ING – grupy instytucji finansowych o zasięgu globalnym, która oferuje usługi bankowości detalicznej i korporacyjnej ponad 35 milionom klientów. Podmioty Grupy ING zatrudniają ponad 52 tysiące pracowników i prowadzą działalność w ponad 40 krajach – w Europie, Ameryce Północnej i Południowej, na Bliskim Wschodzie oraz w Azji i Australii. Grupa ING prowadzi swoje operacje w czterech obszarach:

 • Liderzy Rynkowi (Market Leaders), czyli Holandia, Belgia i Luksemburg,
 • Kraje Pretendenci (Challengers) czyli Niemcy, Austria, Hiszpania, Włochy, Francja, Australia oraz Czechy,
 • Rynki Wzrostu (Growth Markets), w skład których wchodzą operacje w Polsce, Rumunii, Turcji oraz w Azji,
 • globalna sieć bankowości korporacyjnej dla klientów strategicznych (Wholesale Banking).

ING Bank Śląski stanowił 3,1 proc. aktywów Grupy ING i wygenerował 6,4 proc. zysku brutto Grupy ING w 2016 roku.

ING World

Podmiotem dominującym w Grupie ING jest holenderska instytucja finansowa ING Groep N.V. Powstała ona w 1991 roku w wyniku fuzji holenderskiej spółki ubezpieczeniowej Nationale-Nederlanden oraz holenderskiego banku NMB Postbank Groep. Przez kolejne lata Grupa ING rozwijała się w oparciu zarówno o rozwój organiczny, jak i fuzję oraz przejęcia. W wyniku kryzysu finansowego, w latach 2008 oraz 2009, Grupa otrzymała wsparcie rządowe (spłacone później w latach 2009-2014) pod warunkiem przeprowadzenia restrukturyzacji. Restrukturyzacja zakładała m.in. rozdział działalności bankowej oraz ubezpieczeniowo-inwestycyjnej, która powinna zostać sprzedana. Restrukturyzacja Grupy ING została sfinalizowana w kwietniu 2016 roku.

Jak działamy jako Grupa ING w Polsce?

ING Bank Śląski jest częścią większego organizmu - Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego. Jako Grupa zdobyliśmy w ciągu 28 lat naszej działalności pozycję jednej z największych instytucji finansowych w Polsce, plasując się na piątej pozycji pod względem sumy bilansowej. Tworzymy Grupę wraz ze spółkami zależnymi, gdzie prowadzimy również działalność maklerską, pośrednictwa i obrotu nieruchomościami, wynajmu nieruchomości, czy też doradztwa i pośrednictwa finansowego. Spółki należące do Grupy są również fundatorami Fundacji ING Dzieciom oraz Fundacji Sztuki Polskiej ING.

* W skład grupy kapitałowej ING Lease (Polska) Sp. z o.o. wchodzi 10 spółek celowych, w których ING Lease ma 100 proc. udziałów.

** Pozostałe 11,07 proc. udziałów należy do Fundacji ING Dzieciom.

W 2016 roku zmieniła się nasza struktura grupy kapitałowej. W styczniu uzyskaliśmy zezwolenie KNF-u na prowadzenie działalności maklerskiej w pełnym zakresie. W maju spółka ING Securities podzieliła się: cały jej majątek przeniesiono na ING Bank Śląski − w obszarze działalności maklerskiej − oraz na spółkę Nowe Usługi w obszarze pozostałej działalności.

Oferowane produkty

Jesteśmy jednym z największych banków uniwersalnych w Polsce. Zajmujemy silną pozycję na podstawowych rynkach usług bankowych (kredyty i depozyty) i okołobankowych (leasing i faktoring). Prowadzimy działalność w oparciu o dwa segmenty: bankowość detaliczną oraz bankowość korporacyjną. Na koniec 2016 roku obsługiwaliśmy 4,32 mln klientów.

Podział firm na kategorie według wartości rocznych przychodów

 • Przedsiębiorcy do 1,2 mln EUR

 • Średnie i duże firmy do 125 mln EUR

 • Klienci strategiczni powyżej 125 mln EUR

Bankowość detaliczna

Oferujemy obsługę klientom indywidualnym, przedsiębiorcom oraz klientom bankowości Private & Wealth

 • Konta osobiste
 • Pożyczki i kredyty
 • Karty kredytowe
 • Zarządzanie finansami
 • Ubezpieczenia
 • Oszczędności
 • Rachunki maklerskie
 • Inwestycje

Bankowość korporacyjna

Oferujemy obsługę klientom strategicznym, średnim i dużym firmom oraz samorządom.

 • Zarządzanie środkami finansowymi
 • Finansowanie (kredyty i gwarancje)
 • Obsługa handlu
 • Corporate Finance
 • Rynki finansowe
 • Usługi powiernicze
 • Usługi leasingowe i factoringowe
 • Rynki pieniężne i kapitałowe

Grupa ING jest sygnatariuszem m.in.:

 • Deklaracji Praw Człowieka
 • wytycznych dla inwestorów w zakresie odpowiedzialnego inwestowania – PRI
 • Carbon Disclosures Project
 • Global Reporting Innitiative
 • Global Investor Statement on Climate Change

Należymy też do:

 • International Integrated Reporting Council
 • United Nation Global Compact
 • United Nations Environmental Programme Finance Initiative
 • Equator Principles Association

W Polsce jesteśmy członkiem:

 • Związku Banków Polskich
 • Fundacji Rozwoju Obsługi Bezgotówkowej
 • Polskiego Związku Faktorów
 • Polskiego Komitetu Użytkowników SWIFT
 • Krajowej Izby Rozliczeniowej
 • Biura Informacji Kredytowej
 • Polskiego Standardu Płatności
 • Rady Prawa Bankowego
 • Rady Wydawców Kart Bankowych

Nasi dostawcy

Współpracujemy z ponad 600 dostawcami i w ramach tych relacji zarządzamy ok. 1 000 umów. Od dostawców kupujemy produkty, procesy i usługi. Branże, z których wsparcia korzystamy, to przede wszystkim IT, telekomunikacja, logistyka oraz marketing.

Najważniejsze aspekty naszej relacji z dostawcami reguluje nasza Polityka Zakupowa. Określa ona nie tylko sam proces wyłaniania dostawcy. Również to wszystko, co dzieje się między nami a dostawcą − od momentu podpisania umowy. Na wszystkich etapach naszej współpracy dbamy o jej przejrzystość i partnerski charakter.

Wybieramy dostawców na zasadzie równej szansy, w oparciu o obiektywne kryteria. Współpracujemy z dostawcami w sposób otwarty i uczciwy. Oczekujemy od nich, że będą przestrzegać standardów zgodnych z zapisami naszego kodeksu dostawcy. Dotyczy on m.in. przestrzegania praw pracowniczych, respektowania godności osobistej, prywatności i praw jednostki. Bardzo ważne jest dla nas również, aby nasi dostawcy wykazywali troskę o środowisko i dążyli do minimalizacji negatywnego oddziaływania na przyrodę.

Kodeks stosuje się do wszystkich dostawców, bez względu na miejsce prowadzenia działalności.

Każdy nasz dostawca deklaruje przestrzeganie standardów zawartych w kodeksie. Jest on dostępny na naszych stronach internetowych.

Wojciech Marchwicki

Współpracujemy z firmami które przestrzegają postanowień naszego Kodeksu dostawcy i minimalizują negatywne oddziaływanie na ekosystem. Aktywnie zarządzamy dostawcami i współtworzymy wartość dla naszych organizacji.

Wojciech Marchwicki
Dyrektor Departamentu Zakupów i Zarządzania Dostawcami

Zarządzamy relacjami z dostawcami, tworzymy kompleksową informację o nich. Wyznaczamy spójną wizję i strategię współpracy z dostawcami naszego banku oraz minimalizujemy ryzyko takiej współpracy.

Relacje z otoczeniem

Nasze działania mają wpływ na klientów, pracowników, akcjonariuszy, dostawców oraz szeroko rozumiane otoczenie społeczne. Mamy świadomość, że oczekiwania naszych interesariuszy są różne. W codziennej pracy staramy się je godzić. Dbamy o profesjonalną i przyjazną komunikację naszego banku, zarówno z otoczeniem wewnętrznym, jak i zewnętrznym. Korzystamy ze specjalistycznych narzędzi, aby wypracowywać jak najlepsze praktyki współpracy i dialogu z interesariuszami.

Komunikacja z otoczeniem jest kluczowym elementem naszej podstawowej działalności. Jest również naturalną konsekwencją aktywności społecznej banku i ważnej roli, jaką odgrywamy w lokalnych społecznościach. W dialogu z interesariuszami wykorzystujemy zarówno wysoce sparametryzowane narzędzia (badania satysfakcji, audyty), jak i bieżący kontakt przy okazji spotkań czy rozmów telefonicznych.

 • Klienci - Opinie i potrzeby naszych klientów zbieramy na bieżąco (tzw. Głos klienta). Badania satysfakcji i inne badania np. Mystery Shopper, NPS czy FCR prowadzimy kwartalnie lub rocznie.

 • Inwestorzy i analitycy - Utrzymujemy stały kontakt oraz organizujemy kwartalne spotkania z zarządem przy okazji publikacji wyników finansowych. Dowiedz się więcej na stronie Relacji inwestorskich.

 • Media - Kontaktujemy się z mediami m.in. przez bieżącą odpowiedź na pytania, dystrybucję informacji prasowych oraz inicjowanie spotkań. Dowiedz się więcej na stronie Biura prasowego.

 • Pracownicy - W cyklach rocznych prowadzimy naprzemiennie badanie zdrowia organizacji (OHI) i badanie satysfakcji (WPC). W intranecie pracownicy dyskutują za pośrednictwem czatu oraz bloga z prezesem. Interesy pracowników i ich prawa reprezentują organizacje pracownicze – rada pracowników i związki zawodowe.
  Rada pracowników przekazuje informacje i przeprowadza konsultacje w kwestiach najważniejszych dla pracowników. Rada składa się z 8 osób i spotyka się cyklicznie. W banku funkcjonuje związek zawodowy NSZZ Solidarność, w którym zrzeszonych jest ponad 500 pracowników.

 • Wolontariusze ING - Raz do roku przeprowadzamy ankietę. Na bieżąco komunikujemy się, korzystając ze wszystkich narzędzi dostępnych w banku − w intranecie, społecznościach, na platformie Dobry Pomysł. W 2016 roku Fundacja ING Dzieciom zorganizowała dla 50 wolontariuszy szkolenie w ośrodku w Wiśle.

 • Dostawcy strategiczni - Ocena współpracy dostawców strategicznych jest badana raz do roku.

Wsłuchujemy się w głos płynący z naszego otoczenia i staramy się zamienić pojawiające się problemy w innowacyjne rozwiązania. Dzięki informacjom z reklamacji mogliśmy udoskonalić nasze usługi i produkty.


Wybrane działania wprowadzone w wyniku dialogu z interesariuszami:


 • Wprowadziliśmy do oferty „wypukłe” (embosowane) karty debetowe. Dzięki temu numer i dane właściciela nie ścierają się i nie ma potrzeby wymiany karty w związku z jej zużyciem.
 • Od połowy 2016 roku większości transakcji zbliżeniowych jest w trybie on-line – transakcje widoczne są na koncie klienta od razu. Dzięki temu klienci mają większą kontrolę nad wydatkami i zmniejszyła się liczba reklamacji z powodu przekroczenia dostępnego salda.
 • Nie pobieramy opłaty za wypłatę w kasie, gdy klient nie może skorzystać z wpłatomatu lub z karty debetowej.
 • Skróciliśmy czas obsługi reklamacji transakcji bankomatowych, wykonanych kartą Mastercard − z 60 do 30 dni.

Więcej o naszej współpracy z klientami przy tworzeniu produktów w rozdziale Doświadczenie klienta.

setting
poprzednia strona
następna strona
scroll to top