Nasze wyniki finansowe

Mariola Cimander

Dokładamy starań aby prezentacja wyników i sytuacji finansowej banku była czytelna i przyjazna dla użytkowników raportu spełniając jednocześnie wymogi standardów rachunkowości i wytyczne regulacyjne.

Mariola Cimander
Manager ds. Finansów, Departament Rachunkowości

2016 2015 Zmiana
rok do roku
Wskaźnik udziału kosztów w przychodach (C/I) 48,5% 57,1% -8,5 p.p.
Wskaźnik udziału kosztów w przychodach (C/I) - skorygowany 50,5% 54,2% -3,7 p.p.
Wskaźnik zwrotu na aktywach (ROA) 1,10% 1,07% +0,03 p.p.
Wskaźnik zwrotu z kapitału (ROE) 11,7% 11,0% +0,7 p.p.
Wskaźnik zwrotu z kapitału (ROE) – skorygowany 12,8% 12,2% +0,6 p.p.
Wskaźnik marży odsetkowej 2,67% 2,45% +0,22 p.p.
Wskaźnik Kredyty/Depozyty 81,5% 78,2% +3,3 p.p.
Łączny współczynnik kapitałowy 14,7% 13,7% +1,0 p.p.
Współczynnik kapitału Tier I 13,7% 13,7% 0,0 p.p.

Skonsolidowany rachunek zysków i strat

za rok ukończony 31 grudnia
(w mln) 2012 2013 2014 2015 2016
Wynik z tytułu odsetek 2 048,9 2 042,6 2 330,2 2 467,1 2 953,4
Przychody z tytułu odsetek 3 831,5 3 614,7 3 724,5 3 628,6 3 922,9
Odsetki od kredytów i innych należności udzielonych innym bankom, w tym: 135,8 105,4 92,6 62,8 51,2
odsetki od rachunków i lokat w innych bankach 117,3 87,7 69,6 48,3 47,2
odsetki od kredytów i pożyczek 8,4 3,8 1,8 1,5 1,3
odsetki od pozostałych należności 10,1 13,9 21,2 13,0 2,7
Odsetki od kredytów i innych należności udzielonych klientom, w tym: 2 919,1 2 693,6 2 807,2 2 859,2 3 125,3
odsetki od kredytów i pożyczek 2 645,0 2 451,3 2 547,0 2 618,9 2 866,8
odsetki od umów leasingowych 168,1 154,7 168,3 165,6 169,8
odsetki od umów faktoringowych 103,0 85,8 90,0 73,6 88,2
odsetki od pozostałych należności 3,0 1,8 1,9 1,1 0,5
Odsetki od transakcji z przyrzeczeniem odkupu zawartych z klientami 0,0 11,6 15,1 8,0 9,6
Odsetki od aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu 14,0 26,8 23,2 25,3 17,5
Odsetki od aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży 542,0 736,2 748,7 562,7 510,4
Odsetki od aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności 164,5 0,0 0,0 78,3 133,3
Wynik odsetkowy na instrumentach pochodnych 49,8 41,1 37,7 32,3 75,6
Odsetki od aktywów finansowych desygnowanych do wyceny do wartości godziwej przy początkowym ujęciu 6,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Koszty odsetek 1 782,6 1 572,1 1 394,3 1 161,5 969,5
Odsetki od zobowiązań wobec innych banków, w tym: 126,8 80,4 90,3 65,2 44,6
odsetki od rachunków i depozytów innych banków 60,4 28,6 26,3 23,7 11,2
odsetki od kredytów otrzymanych 49,5 38,4 32,3 24,3 17,4
odsetki od pozostałych zobowiązań 16,9 13,4 31,7 17,2 16,0
Odsetki od zobowiązań wobec klientów 1 653,8 1 454,2 1 278,2 1 070,9 889,8
odsetki od depozytów 1 645,6 1 447,9 1 272,5 1 067,2 886,9
odsetki od pozostałych zobowiązań 8,2 6,3 5,7 3,7 2,9
Odsetki od transakcji z przyrzeczeniem odkupu zawartych z klientami 0,0 10,0 3,2 0,4 0,2
Odsetki od zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych 2,0 24,4 20,5 23,7 22,7
Odsetki od zobowiązań podporządkowanych 0,0 0,0 0,0 0,0 11,2
Odsetki od zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu 0,0 3,1 2,1 1,3 1,0
Wynik z tytułu prowizji 1 048,3 1 021,9 1 062,9 1 017,2 1 064,8
Przychody z tytułu prowizji 1 138,6 1 109,9 1 168,2 1 134,7 1 203,9
marża transakcyjna na transakcjach wymiany walut 271,1 260,2 282,1 284,1 281,5
prowadzenie rachunków klientów 246,7 254,7 246,4 246,6 252,0
udzielanie kredytów 178,5 194,2 210,0 221,1 250,4
karty płatnicze i kredytowe 203,9 184,5 142,9 57,5 115,6
dystrybucja jednostek uczestnictwa 61,6 75,4 85,6 100,4 88,9
oferowanie produktów ubezpieczeniowych 33,6 5,3 52,3 64,2 51,1
usługi faktoringowe i leasingowe 22,3 26,3 30,8 34,2 43,4
działalność maklerska 56,7 46,3 43,1 46,2 29,1
działalność powiernicza 27,5 30,9 30,1 26,4 24,6
zagraniczne operacje handlowe 14,1 16,0 17,7 19,9 24,0
pośrednictwo w transakcjach na instrumentach finansowych 0,0 3,2 7,3 11,7 13,3
pozostałe prowizje 22,6 12,9 19,9 22,4 30,0
Koszty prowizji 90,3 88,0 105,3 117,5 139,1
pośrednictwo w sprzedaży produktów depozytowych 16,3 15,7 18,1 30,5 37,0
działalność maklerska 19,4 15,9 14,9 16,2 13,6
udostepnienie informacji kredytowej 6,4 7,4 11,3 12,1 15,4
usługi w zakresie obsługi gotówki 10,1 10,2 10,5 11,3 12,6
usługi bankowości elektronicznej 6,0 6,2 7,3 7,2 10,1
obrót papierami wartościowymi 7,2 8,0 9,1 8,3 8,0
koszty KIR 5,0 6,5 7,5 7,3 8,1
pośrednictwo w transakcjach na instrumentach finansowych 0,0 2,9 8,5 6,8 8,1
usługi leasingowe 1,2 0,3 0,5 0,4 0,5
pozostałe prowizje 18,7 14,9 17,6 17,4 25,7
Pozostałe przychody 112,2 225,9 139,4 293,8 306,3
Wynik na instrumentach finansowych wycenianych przez rachunek zysków i strat oraz wynik z pozycji wymiany 85,5 75,5 94,4 85,1 57,2
Wynik na wycenie do wartości godziwej instrumentów przeznaczonych do obrotu, w tym: -311,9 88,1 76,7 -2,4 27,5
Wynik na instrumentach dłużnych 14,9 27,1 5,5 5,1 25,0
Wynik na instrumentach pochodnych, w tym: -326,8 61,0 71,2 -7,5 2,5
transakcje pochodne walutowe -356,1 53,1 41,7 -41,6 7,9
transakcje pochodne na stopę procentową 27,0 5,1 28,2 34,0 -5,4
transakcje pochodne związane z papierami wartościowymi 2,3 2,8 1,3 0,1 0,0
Wynik z tytułu aktywów i zobowiązań finanowych wycenianych wg wartości godziwej prz początkowym ujęciu -0,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Wynik z pozycji wymiany 398,0 -12,6 17,7 87,5 29,7
Wynik na inwestycjach 24,6 97,7 15,8 165,0 232,3
Wynik na instrumentach kapitałowych 6,8 0,5 6,5 23,1 189,6
Wynik na instrumentach dłużnych 18,5 93,8 5,3 54,3 37,1
Przychody z tytułu dywidend 4,1 3,4 4,0 87,6 5,6
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości -4,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Wynik na rachunkowości zabezpieczeń -13,3 32,0 8,9 22,9 -2,6
Wynik na pozostałej działalności podstawowej 15,4 20,7 20,3 20,8 19,4
Wynik na działalności podstawowej 3 209,4 3 290,4 3 532,5 3 778,1 4 324,5
Koszty działania 1 866,2 1 868,4 1 929,7 2 155,7 2 099,2
Koszty pracownicze, w tym: 900,8 926,6 947,5 972,0 1 039,3
wynagrodzenia 762,3 776,1 794,8 811,9 869,6
świadczenia na rzecz pracowników 138,5 150,5 152,7 160,1 169,7
Koszty marketingu i promocji 90,1 98,0 109,7 117,1 95,0
Amortyzacja, w tym: 148,1 164,0 175,1 189,2 210,6
amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych 86,3 90,1 101,7 105,9 107,0
amortyzacja wartości niematerialnych 61,8 73,9 73,4 83,3 103,6
Pozostałe koszty działania, w tym: 727,2 679,8 697,4 877,4 754,3
koszty utrzymania, remontów i wynajmu budynków 206,3 250,5 266,2 253,3 255,1
koszty IT 66,8 125,8 103,0 89,6 77,1
koszty doradztwa i konsultingu 119,6 75,4 68,8 70,6 69,4
koszty rzeczowe i leasingowe 71,1 59,4 68,5 52,1 47,4
obowiązkowe wpłaty na rzecz BFG 44,0 49,3 54,1 261,3 143,9
usługi zarządzania gotówką 35,4 39,0 37,3 28,2 20,7
pozostałe 184,0 80,4 99,5 122,3 140,7
Odpisy na utratę wartości aktywów finansowych i rezerwy na zobowiązania pozabilansowe 362,8 267,2 267,7 232,1 300,6
Zawiązanie odpisów z tytułu utraty wartości 692,5 694,5 644,5 918,2 990,1
Rozwiązanie odpisów z tytułu utraty wartości -329,7 -427,3 -376,8 -686,1 -689,5
Podatek od niektórych instytucji finansowych 0,0 0,0 0,0 0,0 280,2
Udział w zyskach netto jednostek stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności 35,7 38,1 12,3 0,0 0,0
Zysk (strata) brutto 1 016,1 1 192,9 1 347,4 1 390,3 1 644,5
Podatek dochodowy 183,8 231,4 306,6 263,2 391,4
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom niekontrolującym 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1
Zysk (strata) przypadający akcjonariuszom ING Banku Śląskiego S.A. 832,3 961,5 1 040,7 1 127,0 1 253,0
Zysk netto przypadający akcjonariuszom ING Banku Śląskiego S.A. 832,3 961,5 1 040,7 1 127,0 1 253,0
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 130,1 130,1 130,1 130,1 130,1
Zysk na jedną akcję zwykłą 6,40 7,39 8,00 8,66 9,63

Zysk brutto i netto

W porównaniu z ubiegłym rokiem, w 2016 roku Grupa Kapitałowa ING Banku Śląskiego odnotowała wzrost wyniku finansowego o 11,2 proc. Osiągnęła najwyższy w historii zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej w wysokości 1 253,0 mln zł.

Zysk netto Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego

* 82,1 mln zł dywidendy z PTE ING w 2Q 2015, 18,4 mln zł przychodu ze sprzedaży udziałów w ING PTE w 3Q 2015 oraz 189,6 mln zł przychodu z transakcji Visa w 2Q 2016

Czynniki, które miały największy wpływ na kształtowanie się wyniku brutto w 2016 roku w porównaniu z rokiem ubiegłym, przedstawia poniższy wykres:

Wynik brutto Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego w 2016 roku

* suma 82,1 mln zł dywidendy z PTE ING w 2Q 2015 oraz 18,4 mln zł przychodu ze sprzedaży udziałów w ING PTE w 3Q 2015

Wynik z tytułu odsetek grupy osiągnął w 2016 roku poziom 2 953,4 mln zł wobec 2 467,1 mln zł rok wcześniej (wzrost o 19,7 proc.).

W trakcie 2016 roku stopa referencyjna NBP utrzymana była na stałym poziomie 1,5 proc. względem średniego poziomu 1,58 proc. w 2015 roku (w marcu 2015 roku została obniżona z 2 proc. do 1,5 proc.). Pomimo rekordowo niskich stóp procentowych, wynik odsetkowy wzrósł. Był to efekt zarówno wyższych wolumenów biznesowych − portfel kredytowy wzrósł o 9,4 mld zł (13,7 proc.), a suma zobowiązań wobec klientów o 8 mld zł (9,1 proc.) − jak i poprawy marży odsetkowej.

Dzięki dostosowaniu oferty depozytowej do warunków rynkowych marża odsetkowa wzrosła o 22 p.b. do 2,67 proc.

Przychody pozaodsetkowe

Dominującą część przychodów pozaodsetkowych Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego stanowił wynik z opłat i prowizji. W 2016 roku wyniósł 1 064,8 mln zł i był o 47,6 mln zł (4,7 proc.) wyższy niż w 2015 roku.

Najistotniejszy wzrost w ramach przychodów z tytułu opłat i prowizji wystąpił w pozycji przychodów z tytułu kart płatniczych i kredytowych, które zwiększyły się o 58,2 mln zł (101,0 proc.). Związane jest to z większą liczbą wydanych kart, rosnącą transakcyjnością klientów oraz z wprowadzeniem opłaty za wypłatę gotówki z obcych bankomatów.

Wynik z tytułu prowizji

W 2016 roku pozostałe przychody Grupy wyniosły 306,3 mln zł i były wyższe o 12,5 mln zł w porównaniu do poprzedniego roku. Zarówno w 2015, jak i w 2016 roku, na ich wysokość miały istotny wpływ transakcje jednorazowe. W 2015 roku bank sprzedał 20 proc. udziałów w ING PTE, w wyniku rozliczenia tej transakcji jednorazowy przychód wyniósł 100,5 mln zł (82,1 mln zł dywidendy w 2Q 2015 oraz 18,4 mln zł przychodu ze sprzedaży w 3Q 2015). W 2016 roku przychody jednorazowe ukształtowały się na poziomie 189,6 mln zł i były związane z rozliczeniem transakcji Visa (2Q 2016).

W 2016 roku koszty działania spadły o 3 proc. r/r do poziomu 2 099 mln zł., Zarówno w 2015, jak i w 2016 roku, poziom kosztów działania był pod wpływem zdarzeń jednorazowych. W 2016 roku w wyniku bankructwa Banku Spółdzielczego w Nadarzynie, nasz bank poniósł dodatkowe koszty na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w wysokości 12,2 mln zł. Natomiast w 2015 roku w wyniku bankructwa SK Banku (Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie) te dodatkowe koszty ukształtowały się na poziomie 157,4 mln zł. Dodatkowo w 2015 roku utworzyliśmy rezerwę na kontrybucję do powstałego pod koniec roku Funduszu Wsparcia Kredytobiorców w kwocie 6,4 mln zł. Po oczyszczeniu kosztów działania ze zdarzeń jednorazowych, koszty powtarzalne wzrosły o 5 proc. r/r do poziomu 2 087,0 mln zł.

Koszty Grupy w podziale na kategorie

W 2016 roku nastąpił wzrost wskaźnika marży kosztów ryzyka (relacja odpisu na rezerwy kredytowe netto do portfela kredytowego brutto) do 0,40 proc. z 0,36 proc. w roku poprzednim, z powodu wyższego poziomu wskaźnika w segmencie detalicznym – wzrost z 0,28 proc. w 2015 roku do 0,46 proc. w 2016 roku. W segmencie korporacyjnym marża kosztów ryzyka obniżyła się z 0,40 proc. w 2015 roku do 0,36 proc. w 2016 roku.

Odpisy na utratę wartości aktywów finansowych netto – Grupa

Głównym powodem wzrostu marży kosztów ryzyka w segmencie detalicznym w 2016 roku było utworzenie dodatkowej rezerwy IBNR w wysokości 31,8 mln zł na część portfela walutowych kredytów hipotecznych. Po analizie portfela pod kątem kluczowych metryk ryzyka zdecydowaliśmy, że skorygujemy parametr ryzyka (PD). Ponadto rosnąca marża kosztów ryzyka wynika również z rosnącego udziału kredytów niezabezpieczonych w strukturze portfela kredytów detalicznych. W 2016 roku przeprowadziliśmy również dwie transakcje sprzedaży detalicznych wierzytelności klasyfikowanych jako kredyty z utratą wartości lub w całości spisane z bilansu. Obie transakcje miały pozytywny wpływ na poziom odpisów o łącznej wartości 23 mln zł (w porównaniu do 21 mln zł w trakcie 2015 roku).

Głównym powodem spadku marży kosztów ryzyka w segmencie korporacyjnym w 2016 roku było poprawa jakości portfela kredytowego. Ponadto w 2016 roku nasz bank przeprowadził również dwie transakcje sprzedaży korporacyjnych wierzytelności klasyfikowanych jako kredyty z utratą wartości lub w całości spisane z bilansu. Obie transakcje miały pozytywny wpływ na poziom odpisów o łącznej wartości 55,7 mln zł (w porównaniu do 28,1 mln zł w trakcie 2015 roku).

Podatek od niektórych instytucji finansowych

W 2016 roku Grupa ING Banku Śląskiego odprowadziła podatek od niektórych instytucji finansowych (tzw. podatek bankowy) w wysokości 280,2 mln zł. Podatek ten − zgodnie z ustawą − jest naliczany miesięcznie od lutego 2016 roku.

Podatek dochodowy

W 2016 roku Grupa Kapitałowa ING Banku Śląskiego odnotowała podatek dochodowy w wysokości 391,4 mln zł. Jest on istotnie wyższy niż w roku poprzednim (przyrost o 48,7 proc,). Efektywna stopa podatkowa w 2016 roku wyniosła 23,8 proc., podczas gdy rok wcześniej 18,9 proc.

Na podwyższenie stopy podatkowej w 2016 roku miał wpływ podatek bankowy, który – zgodnie z art. 16 ust 1 pkt 70 Ustawy o CIT – nie jest kosztem uzyskania przychodu. Na stosunkowo niski poziom podatku dochodowego w 2015 roku miała wpływ otrzymana przez Grupę ING Banku Śląskiego dywidenda z tytułu 20 proc. udziałów w ING PTE w kwocie 82 mln zł. Zgodnie z art. 22 ust 4 Ustawy o CIT, nie podlegała opodatkowaniu.

Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów

za rok ukończenia 31 grudnia
(w mln) 2012 2013 2014 2015 2016
Zysk netto za okres sprawozdawczy 832,3 961,5 1 040,8 1 127,1 1 253,1
Pozostałe całkowite dochody netto, w tym: 883,1 -473,8 1 357,7 -383,9 -898,1
Pozycje, które mogą być przeklasyfikowane do rachunku zysków i strat, w tym: 878,7 -478,5 1 360,3 -380,4 -898,0
Zyski/straty z rewaluacji aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży odniesione na kapitał własny 590,5 -229,3 291,8 12,9 -76,1
w tym podatek odroczony -142,4 53,8 -68,5 -3,1 17,9
Przeniesienie na wynik finansowy w wyniku sprzedaży aktywów finansowych z portfela dostępnych do sprzedaży -20,4 -87,7 -4,3 -47,2 -183,7
w tym podatek odroczony 4,8 20,6 1,0 11,1 43,1
Rozliczenie wyceny papierów reklasyfikowanych z portfela dostępnych do sprzedaży do portfela aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności -0,2 0,0 0,0 -28,4 -32,2
w tym podatek odroczony 0,1 0,0 0,0 6,7 7,6
Efektywna część powiązania zabezpieczającego w rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych 308,8 -161,5 1 072,8 -317,7 -606,0
w tym podatek odroczony -72,4 37,9 -251,7 74,5 148,0
Pozycje, które nie zostaną przeklasyfikowane do rachunku zysków i strat, w tym: 4,4 4,7 -2,6 -3,5 -0,1
Aktualizacja wyceny środków trwałych 3,4 2,5 -5,6 -3,8 -1,6
w tym podatek odroczony -0,8 -0,4 1,2 1,2 0,3
Zbycie środków trwałych 1,0 0,3 1,5 0,7 -0,2
w tym podatek odroczony 0,0 0,2 -0,4 -0,1 0,0
Zyski / straty aktuarialne 0,0 1,9 1,5 -0,4 1,7
w tym podatek odroczony 0,0 -0,5 -0,3 0,1 -0,4
Całkowity dochód netto za okres sprawozdawczy, w tym: 1 715,4 487,7 2 398,5 743,2 355,0
-przypadający akcjonariuszom ING Banku Śląskiego S.A. 1 715,4 487,7 2 398,4 743,1 354,9
-przypadający akcjonariuszom niekontrolującym 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej

stan na 31 grudnia
(w mln) 2012 2013 2014 2015 2016
Aktywa
Kasa, środki w Banku Centralnym 4 071,6 6 970,1 5 330,7 3 589,7 1 825,0
Kredyty i inne należności udzielone innym bankom 1 377,1 1 399,8 1 838,3 1 014,6 1 113,4
Kredyty i inne należnosci brutto 1 377,6 1 399,9 1 838,3 1 014,7 1 113,7
Rachunki bieżące 977,2 869,0 963,4 820,7 933,7
Lokaty międzybankowe 25,3 235,7 125,8 59,4 0,0
Kredyty i pożyczki 139,0 70,6 58,3 81,7 156,0
Należności faktoringowe 158,3 80,0 8,9 51,4 24,0
Transakcje z przyreczeniem odkupu 66,0 133,7 664,9 0,0 0,0
Pozostałe należności 11,8 10,9 17,0 1,5 0,0
Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości, w tym: -0,5 -0,1 0,0 -0,1 -0,3
Aktywa finansowe wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 1 554,6 1 951,4 1 856,8 1 127,1 2 826,8
Instrumenty dłużne, w tym: 507,6 1 276,3 1 409,8 964,3 2 805,2
obligacje skarbowe 506,6 476,5 1 409,8 964,3 2 795,7
obligacje Europejskiego Banku Inwestycyjnego 0,0 0,0 0,0 0,0 9,5
bony pieniężne NBP i bony skarbowe 1,0 799,8 0,0 0,0
Transakcje z przyrzeczeniem odkupu 0,0 675,1 447,0 162,8 21,6
Aktywa finansowe desygnowane do wyceny wartości godziwej przy początkowym ujęciu 1 047,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Wycena instrumentów pochodnych 1 822,1 1 471,4 2 412,3 1 990,9 1 117,1
Inwestycje 17 881,1 19 493,6 22 829,3 23 478,8 25 721,3
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży, w tym: 17 881,1 19 493,6 22 829,3 20 678,1 20 557,2
pozycje zabezpieczane w rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej 1 042,3 1 971,6 4 095,9 3 515,5 12 191,3
obligacje skarbowe 1 042,3 1 745,9 3 726,0 3 002,4 11 356,0
obligacje Rządu Francuskiego 0,0 0,0 0,0 513,1 525,5
obligacje Europejskiego Banku Inwestycyjnego 0,0 0,0 0,0 0,0 309,8
obligacje BGK 0,0 225,7 369,9 0,0 0,0
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności 0,0 0,0 0,0 2 800,7 5 164,1
Pochodne instrumenty zabezpieczające 1 112,6 1 051,9 2 983,8 2 454,8 1 338,6
Kredyty i inne należności udzielone klientom 48 985,3 52 237,9 61 054,8 72 519,6 81 979,5
Wariant 1
Portfel kredytów i innych należności brutto 50 414,5 53 797,5 62 780,3 74 066,5 83 447,2
Portfel kredytowy, w tym: 46 510,0 49 982,3 58 750,5 70 046,9 79 447,9
Kredyty i pożyczki 38 898,6 41 690,4 48 750,7 58 563,8 66 783,9
Należności leasingowe 3 233,9 3 650,5 4 397,7 4 922,1 5 760,5
Należności faktoringowe 2 212,1 2 465,7 2 830,4 3 402,0 4 373,6
Dłużne papiery wartościowe (korporacyjne i komunalne) 2 165,4 2 175,7 2 771,7 3 159,0 2 529,9
Inne należności, w tym: 3 904,5 3 815,2 4 029,8 4 019,6 3 999,3
Euroobligacje 3 779,7 3 685,8 3 923,9 3 838,6 3 910,7
Pozostałe należności 124,8 129,4 105,9 181,0 88,6
Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości (w tym IBNR), w tym: -1 429,2 -1 559,6 -1 725,5 -1 546,9 -1 467,7
dotyczący portfela kredytowego, w tym: -1 424,0 -1 554,0 -1 719,8 -1 545,9 -1 467,0
dotyczący kredytów i pożyczek -1 287,4 -1 481,6 -1 638,2 -1 390,7 -1 376,7
dotyczący należności leasingowych -69,4 -59,7 -62,1 -39,4 -50,4
dotyczący należności faktoringowych -9,4 -11,9 -13,9 -12,3 -22,8
dotyczący dłużnych papierów wartościowych (korporacyjnych i komunalnych) -57,8 -0,8 -5,6 -103,5 -17,1
dotyczący innych należności, w tym: -5,2 -5,6 -5,7 -1,0 -0,7
dotyczący euroobligacji 0,0 -0,4 -0,5 -0,5 -0,7
dotyczący pozostałych należności -5,2 -5,2 -5,2 -0,5 0,0
Portfel kredytów i innych należności netto 48 985,3 52 237,9 61 054,8 72 519,6 81 979,5
Portfel kredytowy, w tym: 45 086,0 48 428,3 57 030,7 68 501,0 77 980,9
Kredyty i pożyczki 37 611,2 40 208,8 47 112,5 57 173,1 65 407,2
Należności leasingowe 3 164,5 3 590,8 4 335,6 4 882,7 5 710,1
Należności faktoringowe 2 202,7 2 453,8 2 816,5 3 389,7 4 350,8
Dłużne papiery wartościowe (korporacyjne i komunalne) 2 107,6 2 174,9 2 766,1 3 055,5 2 512,8
Inne należności, w tym: 3 899,3 3 809,6 4 024,1 4 018,6 3 998,6
Euroobligacje 3 779,7 3 685,4 3 923,4 3 838,1 3 910,0
Pozostałe należności 119,6 124,2 100,7 180,5 88,6
Wariant 2
Kredyty i inne należności udzielone innym niż banki podmiotom sektora finansowego (netto) 1 645,4 1 568,1 1 869,1 2 510,0 2 347,3
Należności brutto 1 646,0 1 568,9 1 870,3 2 510,7 2 348,3
Kredyty i pożyczki, w tym: 1 533,8 1 457,9 1 778,7 1 936,1 1 879,0
w rachunku bieżącym 127,9 66,8 584,6 157,3 376,3
terminowe 1 405,9 1 391,1 1 194,1 1 778,8 1 502,7
Należności leasingowe 0,6 0,4 0,8 0,7 0,6
Należności faktoringowe 0,0 0,0 0,0 21,1 0,5
Dłużne papiery wartościowe (noty) 0,0 0,0 0,0 384,5 386,6
Pozostałe należności 111,6 110,6 90,8 168,3 81,6
Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości (w tym IBNR), w tym: -0,6 -0,8 -1,2 -0,7 -1,0
dotyczący kredytów i pożyczek -0,6 -0,8 -1,2 -0,6 -0,9
dotyczący dłużnych papierów wartościowych 0,0 0,0 0,0 -0,1 -0,1
Kredyty i inne należności udzielone podmiotom sektora niefinansowego (netto) 39 645,0 43 409,1 51 461,1 62 285,6 72 306,2
Należności brutto 41 072,8 44 966,9 53 184,2 63 830,3 73 771,0
Podmioty gospodarcze, w tym: 24 052,9 25 951,0 30 268,0 35 998,3 40 321,0
Kredyty i pożyczki, w tym: 17 364,0 18 761,5 21 870,5 26 884,8 30 245,8
w rachunku bieżącym 4 978,3 5 223,0 5 724,2 6 999,9 6 964,2
terminowe 12 385,7 13 538,5 16 146,3 19 884,9 23 281,6
Należności leasingowe 3 132,8 3 509,9 3 972,8 4 319,5 4 903,4
Należności faktoringowe 2 168,2 2 416,5 2 746,0 3 279,8 4 208,5
Dłużne papiery wartościowe (obligacje korporacyjne i noty) 1 376,0 1 244,8 1 664,1 1 502,0 956,3
Pozostałe należności 11,9 18,3 14,6 12,2 7,0
Gospodarstwa domowe, w tym: 17 019,9 19 015,9 22 916,2 27 832,0 33 450,0
Kredyty i pożyczki, w tym: 16 910,1 18 842,6 22 441,0 27 173,5 32 513,5
w rachunku bieżącym 1 379,0 1 435,5 1 542,6 1 632,9 1 762,7
terminowe 15 531,1 17 407,1 20 898,4 25 540,6 30 750,8
Należności leasingowe 87,9 140,2 424,1 601,9 856,5
Należności faktoringowe 20,6 32,6 50,6 56,1 80,0
Pozostałe należności 1,3 0,5 0,5 0,5 0,0
Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości (w tym IBNR), w tym: -1 427,8 -1 557,8 -1 723,1 -1 544,7 -1 464,8
Podmioty gospodarcze, w tym: -960,6 -1 062,3 -1 125,4 -989,3 -880,2
dotyczący kredytów i pożyczek -820,2 -985,6 -1040 -836,1 -792,9
dotyczący należności leasingowych -69,1 -59,5 -61,3 -37,9 -48,8
dotyczący należności faktoringowych -8,8 -11,7 -13,8 -12,2 -21,9
dotyczący dłużnych papierów wartościowych -57,8 -0,8 -5,6 -103,1 -16,6
dotyczący pozostałych należności -4,7 -4,7 -4,7 0,0 0,0
Gospodarstwa domowe, w tym: -467,2 -495,5 -597,7 -555,4 -584,6
dotyczący kredytów i pożyczek -465,8 -494,6 -596,3 -553,3 -582,1
dotyczący należności leasingowych -0,3 -0,2 -0,8 -1,5 -1,6
dotyczący należności faktoringowych -0,6 -0,2 -0,1 -0,1 -0,9
dotyczący pozostałych należności -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 0,0
Kredyty i inne należności udzielone podmiotom sektora instytucji rządowych i samorządowych (netto) 7 694,9 7 260,7 7 724,6 7 724,0 7 326,0
Należności brutto 7 695,7 7 261,7 7 725,8 7 725,5 7 327,9
Kredyty i pożyczki, w tym: 3 090,7 2 628,4 2 660,5 2 569,4 2 145,6
w rachunku bieżącym 9,8 32,7 6,8 6,8 7,4
terminowe 3 080,9 2 595,7 2 653,7 2 562,6 2 138,2
Należności leasingowe 12,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Należności faktoringowe 23,3 16,6 33,8 45,0 84,6
Dłużne papiery wartościowe (obligacje komunalne) 789,4 930,9 1 107,6 1 272,5 1 187,0
Euroobligacje 3 779,7 3 685,8 3 923,9 3 838,6 3 910,7
Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości (w tym IBNR), w tym: -0,8 -1,0 -1,2 -1,5 -1,9
dotyczący kredytów i pożyczek -0,8 -0,6 -0,7 -0,7 -0,8
dotyczący dłużnych papierów wartościowych (obligacji komunalnych) 0,0 0,0 0,0 -0,3 -0,4
dotyczący euroobligacji 0,0 -0,4 -0,5 -0,5 -0,7
Należności od klientów z tytułu transakcji z przyrzeczeniem odkupu 0,0 638,8 106,6 1 354,4 0,0
Inwestycje w jednostki stowarzyszone wyceniane metodą praw własności 114,4 136,5 0,0 0,0 0,0
Aktywa majątkowe 1 082,5 1 063,9 1 032,3 1 070,5 1 004,5
Nieruchomości inwestycyjne 120,9 121,4 60,0 53,2 0,3
Rzeczowe aktywa trwałe 600,0 576,6 595,0 597,7 578,0
Wartości niematerialne 361,6 365,9 377,3 419,6 426,2
Aktywa przeznaczone do sprzedaży 33,0 35,3 144,9 38,4 31,8
Aktywa z tytułu podatku dochodowego 38,6 119,9 59,1 59,6 237,5
Inne aktywa 193,9 180,1 211,8 194,7 282,2
Aktywa razem 78 266,8 86 750,6 99 860,7 108 893,1 117 477,7
Zobowiązania
Zobowiązania wobec innych banków 4 513,7 4 609,8 6 123,4 3 913,5 5 043,0
Rachunki bieżące 855,7 744,8 1 823,2 1 527,1 933,4
Depozyty międzybankowe 781,5 1 230,4 1 818,7 316,5 1 050,6
Kredyty otrzymane* 2 664,0 2 580,8 2 467,1 1 997,0 3 023,3
Transakcje z przyrzeczeniem odkupu 176,2 28,7 0,0 0,0 0,0
Pozostałe zobowiązania 36,3 25,1 14,4 72,9 35,7
Zobowiązania finansowe wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 3 003,4 1 234,2 917,4 629,4 474,8
Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu z przyrzeczeniem odkupu 0,0 613,1 56,9 162,8 21,6
Zobowiązania finansowe desygnowane do wyceny do wartości godziwej przy początkowym ujęciu 2 067,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Zobowiązania z tytułu krótkiej pozycji papierów wartościowych 935,9 621,1 860,5 466,6 453,2
Wycena instrumentów pochodnych 1 778,1 1 493,0 2 521,6 2 002,7 1 116,0
Pochodne instrumenty zabezpieczające 1 364,0 1 114,4 2 032,8 1 830,9 1 468,1
Zobowiązania wobec klientów 57 898,4 67 547,9 75 658,9 87 818,5 95 825,4
Zobowiązania wobec innych niż banki podmiotów sektora finansowego 3 544,7 3 216,2 2 243,8 2 417,3 3 617,9
Depozyty, w tym: 3 368,0 3 143,1 2 142,8 2 353,8 3 429,2
rachunki bieżące 2 333,3 2 211,2 1 707,6 2 272,3 3 233,8
rachunki terminowe 1 034,7 931,9 435,2 81,5 195,4
Zobowiązania z tytułu zabezpieczeń pieniężnych 15,3 10,6 0,4 0,5 4,5
Pozostałe zobowiązania 161,4 62,5 100,6 63,0 184,2
Zobowiązania wobec podmiotów sektora niefinansowego 52 251,1 62 231,3 71 539,3 83 769,3 90 456,5
Podmioty gospodarcze, w tym: 14 567,4 18 602,4 21 260,5 24 792,9 26 840,9
Depozyty, w tym: 13 739,9 17 746,3 20 177,3 23 594,2 25 395,4
rachunki bieżące 8 410,4 10 756,1 10 641,5 13 123,8 15 542,2
rachunki oszczędnościowe 0,0 4 428,8 6 139,6 8 000,5 8 414,4
rachunki terminowe 5 329,5 2 561,4 3 396,2 2 469,9 1 438,8
Zobowiązania z tytułu zabezpieczeń pieniężnych 183,4 230,7 202,4 244,1 256,4
Pozostałe zobowiązania 644,1 625,4 880,8 954,6 1 189,1
Gospodarstwa domowe, w tym: 37 683,7 43 628,9 50 278,8 58 976,4 63 615,6
Depozyty, w tym: 37 627,7 43 563,8 50 217,1 58 896,2 63 548,0
rachunki bieżące 7 520,3 6 456,3 7 715,3 9 875,2 11 960,2
rachunki oszczędnościowe 22 986,7 32 105,0 36 622,6 42 989,9 47 726,0
rachunki terminowe 7 120,7 5 002,5 5 879,2 6 031,1 3 861,8
Zobowiązania z tytułu zabezpieczeń pieniężnych 43,9 55,9 49,3 49,4 43,7
Pozostałe zobowiązania 12,1 9,2 12,4 30,8 23,9
Zobowiązania wobec podmiotów sektora instytucji rządowych i samorządowych 2 102,6 2 100,4 1 875,8 1 631,9 1 751,0
Depozyty, w tym: 2 099,0 2 090,8 1 868,5 1 619,5 1 740,8
rachunki bieżące 1 982,1 2 029,0 1 809,4 1 530,6 1 684,3
rachunki terminowe 116,9 61,8 59,1 88,9 56,5
Zobowiązania z tytułu zabezpieczeń pieniężnych 3,6 4,4 4,7 6 6,5
Pozostałe zobowiązania 0,0 5,2 2,6 6,4 3,7
Zobowiązania wobec klientów z tytułu transakcji z przyrzeczeniem odkupu 0,0 433,5 29,7 47,5 0,0
Zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych 567,1 566,4 866,5 866,3 866,4
Zobowiązania podporządkowane 0,0 0,0 0,0 0,0 664,9
Rezerwy 72,8 67,8 74,8 67,2 73,8
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 103,0 111,7 265,6 156,8 121,3
Inne zobowiązania 830,2 943,3 913,4 879,8 1 346,8
Zobowiązania razem 70 130,7 78 122,0 89 404,1 98 212,6 107 000,5
Kapitał własny
Kapitał zakładowy 130,1 130,1 130,1 130,1 130,1
Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 956,3 956,3 956,3 956,3 956,3
Kapitał z aktualizacji wyceny 999,7 524,3 1 874,3 1 485,0 577,5
Zyski zatrzymane 6 047,7 7 015,6 7 493,3 8 106,5 8 811,0
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom ING Banku Śląskiego 8 133,8 8 626,3 10 454,0 10 677,9 10 474,9
Udziały niekontrolujące 2,3 2,3 2,6 2,6 2,3
Kapitał własny razem 8 136,1 8 628,6 10 456,6 10 680,5 10 477,2
Zobowiązania i kapitał własny razem 78 266,8 86 750,6 99 860,7 108 893,1 117 477,7
Wartość księgowa 8 133,8 8 626,3 10 454,0 10 677,9 10 474,9
Liczba akcji 130,1 130,1 130,1 130,1 130,1
Wartość księgowa na jedną akcję 62,5 66,3 80,4 82,1 80,5

31 grudnia 2016 roku suma bilansowa Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego wynosiła 117,5 mld zł i była o 8,6 mld zł, czyli o 7,9 proc. wyższa w porównaniu ze stanem na koniec 2015 roku.

Wielkość sumy bilansowej Grupy, jak i struktura aktywów i pasywów, są zdeterminowane działalnością banku. Na koniec grudnia 2016 roku suma bilansowa banku ukształtowała się na poziomie 113,5 mld zł (96,6 proc. sumy bilansowej Grupy ING Banku Śląskiego) wobec 106,1 mld zł w grudniu 2015 roku (wzrost o 7,0 proc.).

Najistotniejszą pozycję w aktywach Grupy ING Banku Śląskiego stanowią kredyty i inne należności od klientów (z wyłączeniem euroobligacji). 31 grudnia 2016 roku stanowiły 66 proc. wszystkich aktywów Grupy.

Ważną pozycję w bilansie Grupy Kapitałowej stanowił również portfel papierów wartościowych (łącznie z euroobligacjami) – 32,5 mld zł (28 proc. aktywów). Przeważającą część tego portfela stanowiły papiery dłużne, w tym aktywa inwestycyjne – 25,7 mld zł, z czego 20,5 mld zł aktywów dostępnych do sprzedaży oraz 5,2 mld zł aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności.

Aktywa Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego

Struktura aktywów Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego

Pasywa

Dominującym źródłem finansowania działalności Grupy ING Banku Śląskiego były środki klientów. W grudniu 2016 roku zobowiązania wobec klientów wynosiły 95,8 mld zł, 82 proc. wszystkich pasywów.

Kolejnym najistotniejszym źródłem finansowania był kapitał własny, który na koniec grudnia 2016 roku wynosił 10,5 mld zł i stanowił 9 proc. sumy pasywów.

Pasywa Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego

Struktura Pasywów Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego

Model biznesowy naszego banku dzieli się na dwa główne segmenty:

  • segment bankowości detalicznej, w ramach którego obsługiwane są osoby prywatne (podsegmenty klientów masowych i klientów zamożnych) oraz przedsiębiorcy (małe firmy),
  • segment bankowości korporacyjnej, który obejmuje obsługę klientów instytucjonalnych oraz działalność w zakresie produktów rynków finansowych.

W 2016 roku wynik brutto naszego banku w podziale na segmenty działalności kształtował się następująco:

Wynik brutto w podziale na segmenty

W 2016 roku wynik segmentu bankowości detalicznej stanowił 60,9 proc. wyniku przed opodatkowaniem banku, natomiast segmentu bankowości korporacyjnej − 39,1 proc. (w roku ubiegłym odpowiednio: 50,4 proc. oraz 49,6 proc.).

Bankowość korporacyjna
(w mln) 2012 2013 2014 2015 2016
Wynik na działalności podstawowej 1 564,4 1 575,3 1 601,4 1 689,8 1 848,7
wynik z tytułu odsetek 1 002,7 961,9 962,3 950,2 1 087,1
wynik z tytułu prowizji 577,9 584,7 626,5 654,2 684,1
pozostałe przychody/koszty -16,2 28,7 12,6 85,4 77,5
udział w zyskach (stratach) netto jednostek stowarzyszonych wykazywanych metodą praw własności 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Koszty ogółem 741,4 714,1 777,5 838,3 863,6
koszty osobowe 385,5 382,9 405,0 417,2 440,2
amortyzacja 42,9 47,2 52,8 48,4 54,7
pozostałe 313,0 284,0 319,7 372,7 368,7
Koszty ryzyka 272,7 138,8 189,0 162,3 163,1
Podatek od niektórych instytucji finansowych 0,0 0,0 0,0 0,0 178,5
Zysk (strata) brutto 550,3 722,4 634,9 689,2 643,5
Aktywa segmentu 47 137,3 51 419,8 60 134,2 65 325,3 67 709,2
Zobowiazania segmentu 26 515,7 29 332,8 34 090,5 35 548,3 36 474,7

Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016
Kapitał zakładowy Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej Kapitał z aktualizacji wyceny Zyski zatrzymane Udziały niekontrolujące Kapitały razem
Kapitał własny na początek okresu 130,1 956,3 1 485,0 8 106,5 2,6 10 680,5
Wynik netto bieżącego okresu - - - 1 253,0 0,1 1 253,1
Inne całkowite dochody netto, w tym: 0,0 0,0 -907,5 9,7 -0,3 -898,1
zyski/straty z rewaluacji aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży odniesione na kapitał własny - - -76,1 - - -76,1
przeniesienie na wynik finansowy w wyniku sprzedaży aktywów finansowych z portfela dostępnych do sprzedaży - - -183,7 - - -183,7
rozliczenie wyceny papierów reklasyfikowanych z portfela dostępnych do sprzedaży do portfela aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności - - -32,2 - - -32,2
efektywna część powiązania zabezpieczającego w rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych - - -606,0 - - -606,0
aktualizacja wyceny środków trwałych - - -1,4 - -0,2 -1,6
zbycie środków trwałych - - -9,8 9,7 -0,1 -0,2
zyski / straty aktuarialne - - 1,7 - - 1,7
Transakcje z akcjonariuszami, w tym: 0,0 0,0 0,0 -558,2 -0,1 -558,3
wycena motywacyjnych programów pracowniczych - - - 1,2 - 1,2
wypłata dywidendy - - - -559,4 -0,1 -559,5
Kapitał własny na koniec okresu 130,1 956,3 577,5 8 811,0 2,3 10 477,2
za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015
Kapitał zakładowy Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej Kapitał z aktualizacji wyceny Zyski zatrzymane Udziały niekontrolujące Kapitały razem
Kapitał własny na początek okresu 130,1 956,3 1 874,3 7 493,3 2,6 10 456,6
Wynik netto bieżącego okresu - - - 1 127,0 0,1 1 127,1
Inne całkowite dochody netto, w tym: 0,0 0,0 -389,3 5,4 0,0 -383,9
zyski/straty z rewaluacji aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży odniesione na kapitał własny - - 12,9 - - 12,9
przeniesienie na wynik finansowy w wyniku sprzedaży aktywów finansowych z portfela dostępnych do sprzedaży - - -47,2 - - -47,2
rozliczenie wyceny papierów reklasyfikowanych z portfela dostępnych do sprzedaży do portfela aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności - - -28,4 - - -28,4
efektywna część powiązania zabezpieczającego w rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych - - -317,7 - - -317,7
aktualizacja wyceny środków trwałych - - -5,2 1,4 - -3,8
zbycie środków trwałych - - -3,3 4,0 - 0,7
zyski / straty aktuarialne - - -0,4 - - -0,4
Transakcje z akcjonariuszami, w tym: 0,0 0,0 0,0 -519,2 -0,1 -519,3
wycena motywacyjnych programów pracowniczych - - - 1,2 - 1,2
wypłata dywidendy - - - -520,4 -0,1 -520,5
Kapitał własny na koniec okresu 130,1 956,3 1 485,0 8 106,5 2,6 10 680,5
za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014
Kapitał zakładowy Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej Kapitał z aktualizacji wyceny Zyski zatrzymane Udziały niekontrolujące Kapitały razem
Kapitał własny na początek okresu 130,1 956,3 524,3 7 015,6 2,3 8 628,6
Wynik netto bieżącego okresu - - - 1 040,7 0,1 1 040,8
Inne całkowite dochody netto, w tym: 0,0 0,0 1 350,0 7,7 0,0 1 357,7
zyski/straty z rewaluacji aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży odniesione na kapitał własny - - 291,8 - - 291,8
przeniesienie na wynik finansowy w wyniku sprzedaży aktywów finansowych z portfela dostępnych do sprzedaży - - -4,3 - - -4,3
efektywna część powiązania zabezpieczającego w rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych - - 1 072,8 - - 1 072,8
aktualizacja wyceny środków trwałych - - -5,6 - - -5,6
zbycie środków trwałych - - -6,2 7,7 - 1,5
zyski / straty aktuarialne - - 1,5 - - 1,5
Transakcje z akcjonariuszami, w tym: 0,0 0,0 0,0 -570,7 0,2 -570,5
wycena motywacyjnych programów pracowniczych - - - 2,1 - 2,1
zwiększenie udziałów w jednostce zależnej - - - -0,4 0,2 -0,2
wypłata dywidendy - - - -572,4 - -572,4
Kapitał własny na koniec okresu 130,1 956,3 1 874,3 7 493,3 2,6 10 456,6
za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013
Kapitał zakładowy Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej Kapitał z aktualizacji wyceny Zyski zatrzymane Udziały niekontrolujące Kapitały razem
Kapitał własny na początek okresu 130,1 956,3 999,7 6 047,7 2,3 8 136,1
Wynik netto bieżącego okresu - - - 961,5 - 961,5
Inne całkowite dochody netto, w tym: 0,0 0,0 -475,4 1,6 0,0 -473,8
zyski/straty z rewaluacji aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży odniesione na kapitał własny - - -229,3 - 0,0 -229,3
przeniesienie na wynik finansowy w wyniku sprzedaży aktywów finansowych z portfela dostępnych do sprzedaży - - -87,7 - - -87,7
efektywna część powiązania zabezpieczającego w rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych - - -161,5 - - -161,5
aktualizacja wyceny środków trwałych - - 1,8 0,7 - 2,5
zbycie środków trwałych - - -0,6 0,9 - 0,3
zyski / straty aktuarialne - - 1,9 - - 1,9
Transakcje z akcjonariuszami, w tym: 0,0 0,0 0,0 4,8 0,0 4,8
wycena motywacyjnych programów pracowniczych - - - 4,8 - 4,8
Kapitał własny na koniec okresu 130,1 956,3 524,3 7 015,6 2,3 8 628,6
za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012
Kapitał zakładowy Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej Kapitał z aktualizacji wyceny Zyski zatrzymane Udziały niekontrolujące Kapitały razem
Kapitał własny na początek okresu 130,1 956,3 118,3 5 209,0 2,3 6 416,0
Wynik netto bieżącego okresu - - - 832,3 - 832,3
Inne całkowite dochody netto, w tym: 0,0 0,0 881,4 1,7 0,0 883,1
zyski/straty z rewaluacji aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży odniesione na kapitał własny - - 590,5 - 0,0 590,5
przeniesienie na wynik finansowy w wyniku sprzedaży aktywów finansowych z portfela dostępnych do sprzedaży - - -20,4 - - -20,4
rozliczenie wyceny papierów reklasyfikowanych z portfela dostępnych do sprzedaży do portfela kredytów i należności - - -0,2 - - -0,2
efektywna część powiązania zabezpieczającego w rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych - - 308,8 - - 308,8
aktualizacja wyceny środków trwałych - - 3,4 - - 3,4
zbycie środków trwałych - - -0,7 1,7 - 1,0
Transakcje z akcjonariuszami, w tym: 0,0 0,0 0,0 4,7 0,0 4,7
wycena motywacyjnych programów pracowniczych - - - 10,5 - 10,5
rozliczenie zakupu spólki zależnej - - - -5,8 - -5,8
Kapitał własny na koniec okresu 130,1 956,3 999,7 6 047,7 2,3 8 136,1

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

za rok zakończony 31 grudnia
(w mln) 2012 2013 2014 2015 2016
Zysk netto 832,3 961,5 1 040,7 1 127,0 1 253,0
Korekty -2 373,2 2 125,1 -1 961,8 -930,7 -1 586,4
Zyski (straty) akcjonariuszy niekontrolujących ujęte w wyniku finansowym 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1
Udział w zyskach netto jednostek stowarzyszonych -35,7 -38,1 -12,3 0,0 0,0
Amortyzacja 148,1 164,0 175,1 189,2 210,6
Odsetki naliczone (z rachunku zysków i strat) -2 048,9 -2 042,6 -2 330,2 -2 467,1 -2 953,4
Odsetki zapłacone -1 743,8 -1 471,6 -1 416,8 -1 170,0 -964,0
Odsetki otrzymane 3 715,4 3 540,3 3 659,7 3 659,1 3 873,1
Dywidendy otrzymane -4,1 -3,4 -4,0 -87,6 -5,6
Zyski (straty) z działalności inwestycyjnej -8,2 -0,2 -5,8 -19,3 0,9
Podatek dochodowy (z rachunku zysków i strat) 183,8 231,4 306,6 263,2 391,4
Podatek dochodowy zapłacony 44,6 -304,0 -91,9 -372,5 -604,8
Zmiana stanu rezerw 14,7 -5,0 7,0 -7,6 6,6
Zmiana stanu kredytów i innych należności udzielonych innym bankom -233,7 -132,2 -337,3 664,2 12,5
Zmiana stanu aktywów finansowych wycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat -915,5 -395,0 95,5 729,6 -1 700,6
Zmiana stanu aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży -1 808,4 -1 963,8 -2 959,1 286,1 -163,1
Zmiana wyceny instrumentów pochodnych 120,3 65,6 87,7 -97,5 -12,9
Zmiana stanu pochodnych instrumentów zabezpieczających 93,0 -350,4 59,3 9,4 147,4
Zmiana stanu należności od klientów -6 721,6 -3 784,1 -8 310,6 -12 740,2 -8 203,1
Zmiana stanu pozostałych aktywów 164,9 36,7 49,7 72,3 -13,7
Zmiana stanu zobowiązań wobec innych banków 689,5 218,2 1 659,4 -1 730,3 90,2
Zmiana stanu zobowiązań wycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 1 188,7 -1 769,2 -316,8 -288,0 -154,6
Zmiana stanu zobowiązań wobec klientów 4 888,9 10 008,7 7 749,4 12 209,0 7 976,6
Zmiana stanu pozostałych zobowiązań -105,2 119,8 -26,5 -32,8 480,0
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 540,9 3 086,6 -921,1 196,3 -333,4
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -121,4 -77,5 -125,1 -139,1 -75,7
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych 2,8 0,1 2,6 14,0 17,7
Nabycie wartości niematerialnych -58,8 -77,3 -85,1 -127,7 -115,3
Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach kontrolowanych -206,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Zbycie aktywów przeznaczonych do sprzedaży 9,4 3,1 23,6 144,1 11,8
Nabycie aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności 0,0 0,0 0,0 -1 138,6 -2 416,4
Zbycie aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności 4 998,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Odsetki otrzymane od aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności 148,3 0,0 0,0 87,6 140,5
Otrzymane dywidendy 4,1 3,4 4,0 87,6 5,6
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 4 776,8 -148,2 -180,0 -1 072,1 -2 431,8
Zaciągnięcie kredytów długoterminowych 458,1 726,0 837,9 140,2 2 367,2
Spłata kredytów długoterminowych -1 501,8 -810,5 -949,7 -593,8 -655,1
Spłata odsetek od kredytów długoterminowych -53,3 -39,4 -33,2 -25,4 -18,0
Emisja dłużnych papierów wartościowych 565,0 0,0 300,0 0,0 0,0
Odsetki od wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych 0,0 -25,1 -20,4 -23,9 -22,6
Dywidendy wypłacone 0,0 0,0 -572,4 -520,5 -559,5
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -532,0 -149,0 -437,8 -1 023,4 1 112,0
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -100,7 37,4 198,9 -40,5 135,9
Zwiększenie / zmniejszenie środków pieniężnych netto 2 703,9 2 789,4 -1 538,9 -1 899,2 -1 653,2
Środki pieniężne na początek okresu 2 356,7 5 060,6 7 850,0 6 311,1 4 411,9
Środki pieniężne na koniec okresu 5 060,6 7 850,0 6 311,1 4 411,9 2 758,7
setting
poprzednia strona
następna strona
scroll to top