Jak powstawał raport zintegrowany

Przygotowania rozpoczęliśmy w 2016 roku. Przeprowadziliśmy cykl badań wśród analityków, inwestorów oraz naszych pracowników. Wyniki pozwoliły nam wyłonić najważniejsze dla tych grup tematy, które powinny znaleźć się w raporcie.

Najważniejsze tematy według ankietowanych

Analitycy i inwestorzy

 • Strategia i jej realizacja
 • Priorytety ING Banku Śląskiego odnośnie do polityki dywidendowej
 • Kontekst rynkowy. Możliwości i plany rozwoju
 • Różnorodność i równość szans wśród pracowników
 • Kluczowi interesariusze i relacje z nimi
 • Poprawa efektywności zarządzania
 • ING Bank Śląski na tle konkurencji w Polsce
 • Wpływ finansowanych inwestycji na środowisko
 • Jakość kapitału ludzkiego

Pracownicy

 • Kultura organizacyjna, w tym zaangażowanie i innowacyjność pracowników, tworzenie miejsca pracy sprzyjającego równowadze między życiem prywatnym i zawodowym
 • Relacje i dialog z pracownikami
 • Zarządzanie wiedzą, sposób zapewnienia wykwalifikowanej kadry w odniesieniu do obecnych, jak też przyszłych potrzeb firmy
 • Szkolenia i sposób zapewnienia rozwoju pracowników (w tym programy rozwoju talentów, programy motywacyjne)
 • ING Bank Śląski na tle konkurencji w Polsce
 • Budowanie świadomości wśród pracowników i doradców – wewnętrzne akcje społeczne i proekologiczne
 • Informacje o działaniach z zakresu zaangażowania społecznego banku i ich efektach (np. praca na rzecz społeczności lokalnych, wspierania sztuki, kultury, itp.)
 • Wolontariat pracowniczy

Na tym etapie przeanalizowaliśmy również inne źródła, m.in. publikacje prasowe w raportowanym okresie, tematy poruszane w komunikacji wewnętrznej, aktualną strategię biznesową oraz strategię zrównoważonego rozwoju. Wzięliśmy także pod uwagę tematy istotne w raportowaniu niefinansowym w naszej branży.

Joanna Warmuz

Raport integruje informacje dotyczące działalności operacyjnej i zrównoważonego rozwoju. Prezentuje model biznesowy, strategię i kierunki rozwoju. Zależało nam, aby te informacje przedstawić w sposób prosty i przejrzysty.

Joanna Warmuz
Ekspert ds. Komunikacji

Tematykę raportu uporządkowaliśmy według priorytetów. Tematom przypisaliśmy w poszczególnych źródłach jedną z trzech wag: niską, średnią i wysoką. Również samym źródłom przypisaliśmy różne wagi. W rezultacie wyodrębniliśmy dwadzieścia trzy najważniejsze aspekty raportowania.

Kluczowe aspekty raportowania

Aspekt Istotność wewnątrz (W) i na zewnątrz (Z) organizacji Istotność
Innowacje na rzecz klienta, produktów i rozwoju firmy Z starstarstar
Bezpieczeństwo klienta (prywatności i jego danych) Z starstarstar
Etyczne informowanie o produktach i usługach Z starstarstar
Zarządzanie relacjami z klientami, dialog z klientami, otwartość na ich opinie i potrzeby Z starstarstar
Edukacja klientów (finansowa, o zasadach i możliwościach współpracy z bankiem) Z starstarstar
Szkolenie i rozwój pracowników W starstarstar
Jakość obsługi (customer experience) Z starstarstar
Wyniki ekonomiczne W / Z starstarstar
Finansowanie inwestorów i inwestycji przyjaznych środowisku Z starstarstar
Compliance (i rozwój regulacji) W / Z starstarstar
Różnorodność, zapobieganie dyskryminacji, równość szans W starstarstar
Stabilność systemów i platform IT W starstarstar
Odpowiedzialne udzielanie pożyczek i zapobieganie zadłużeniu W / Z starstarstar
Wycena produktów i usług Z starstarstar
Zarządzanie ryzykami W starstarstar
Przeciwdziałanie korupcji W / Z starstarstar
Wynagrodzenie pracowników W starstarstar
Dialog z interesariuszami Z starstar
ING Bank Śląski na tle konkurencji w Polsce Z starstar
Ujawnianie strategii i jej realizacji W / Z starstar
Priorytety ING Banku Śląskiego odnośnie do polityki dywidendowej W starstar
Kontekst rynkowy. Możliwości i plany rozwoju W / Z starstar
Poprawa efektywności zarządzania W starstar

Legenda: starstarstar - istotność kluczowa, starstar - średnio istotne

Wskazane tematy zweryfikowaliśmy i doprecyzowaliśmy podczas warsztatów z kadrą zarządzającą. Przełożyły się one bezpośrednio na raportowane aspekty GRI G4, uwzględnione w Indeksie treści GRI.

W raporcie szczegółowo opisaliśmy wszystkie przedstawione kluczowe tematy. Prezentujemy zarówno podejście do zarządzania nimi, jak i odpowiadające im wskaźniki. Zdecydowaliśmy się również przedstawić pozostałe aspekty raportowania w zakresie najlepiej oddającym ich charakter i wagę dla organizacji.

Dane liczbowe w raporcie pochodzą z wewnętrznych systemów raportowania. Przed opublikowaniem wszystkie dokładnie sprawdziliśmy. Nie korzystaliśmy natomiast ze wsparcia audytora zewnętrznego.

Więcej o naszych relacjach i dialogu z interesariuszami w rozdziałach O ING Banku Śląskim i Jak tworzymy wartość.

Kto był zaangażowany w powstanie raportu

Prace nad raportem koordynował zespół złożony z przedstawicieli obszarów CSR, relacji inwestorskich i raportowania finansowego. Raport jest jednak efektem zaangażowania wielu innych osób.

Są to przede wszystkim:

 • prezes zarządu i wyższa kadra menedżerska, która opracowała szczegółowy model tworzenia wartości – w oparciu o międzynarodowe wytyczne IIRC,
 • pracownicy wszystkich szczebli, którzy brali udział w pracach przygotowawczych, wypełniali ankiety, wzięli udział w warsztatach oraz przygotowali dane do raportu,
 • analitycy i inwestorzy, którzy odpowiedzieli na ankietę,
 • partnerzy zewnętrzni (firma doradcza Deloitte i agencja ArtGroup).

Wkład tych wszystkich osób i instytucji złożył się na pierwszy Raport Zintegrowany Banku Śląskiego S.A. za lata 2015-2016.

Wszelkie pytania związane z tym raportem prosimy kierować do następujących osób:

Iza Rokicka

Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich
Pion Finansów
tel. +48 22 820-4416
e-mail: iza.rokicka@ingbank.pl

Anita Buczkowska

Ekspertka ds. Komunikacji
Wydział PR i Komunikacji Wewnętrznej
tel. +48 22 820-4929
e-mail: anita.buczkowska@ingbank.pl

Joanna Warmuz

Ekspertka ds. Komunikacji
Wydział PR I Komunikacji Wewnętrznej
tel. +48 32 357 84 07
e-mail: joanna.warmuz@ingbank.pl

setting
poprzednia strona
następna strona
scroll to top