Etyka, wartości i compliance – podstawy

Kultura organizacyjna

Mamy jasne zasady etyczne, stale szkolimy pracowników. Sprawdzamy, czy nasze zasady są przestrzegane. Jako instytucja zaufania publicznego kierujemy się wymogami, które określają Komisja Nadzoru Finansowego i Kodeks Etyki Bankowej.

Jedną z naszych podstawowych zasad jest obowiązek troski o dobrą reputację banku. Pracownicy wiedzą, że przestrzegając zasad etyki zawodowej, przyczyniają się nie tylko do ochrony dobrej reputacji naszej marki. Dzięki tym zasadom pracownicy budują i umacniają zaufanie, jakim obdarzają nasz bank interesariusze, klienci i partnerzy biznesowi.

Zasady etyki zawodowej naszych pracowników opierają się na „Wartościach i Zachowaniach ING”, które określa tzw. Pomarańczowy Kod. Przestrzeganie tych zasad to jedno z podstawowych obowiązków pracowniczych. Naruszenie tych zasad powoduje konsekwencje, które określają nasze wewnętrzne regulacje.

Poznaj Pomarańczowy Kod ING

 • Podejmujesz inicjatywe i dzialasz skutecznie

 • Pomagasz innym osiągać sukcesy

 • Jesteś zawsze o krok do przodu

 • Jesteśmy uczciwi

 • Jesteśmy rozważni. Kierujemy się zdrowym rozsądkiem

 • Jesteśmy odpowiedzialni

Przeciwdziałamy korupcji

W ING Banku Śląskim nie tolerujemy korupcji. Podnosimy świadomość naszych pracowników w tym zakresie, aby lepiej rozpoznawali i przeciwdziałali korupcji. Stosujemy kilka prostych zasad:

 1. Nie przyjmujemy i nie wręczamy prezentów lub zaproszeń do udziału w imprezach okolicznościowych, których wartość przekracza dozwolone progi kwotowe.
 2. Zgłaszamy przyjęcie lub wręczenie korzyści powyżej dozwolonej wartości do elektronicznego rejestru korzyści – obecnie progiem jest 200 zł. Takie przyjęcie lub wręczenie zgłaszamy:
 • w relacjach z klientami i partnerami biznesowym,
 • w relacjach z urzędnikami,
 • każdy przypadek przyjęcia lub wręczenia korzyści.

Wymagamy również od naszych dostawców i partnerów biznesowych przestrzegania tych samych zasad. Zachęcamy ich do przyjęcia Deklaracji ING Banku Śląskiego S.A w sprawie standardów przeciwdziałania przekupstwom i korupcji.

Tekst deklaracji znajduje się na stronie internetowej banku.

W 2015 i 2016 nie stwierdzono przypadków podejrzanych o przekupstwo lub korupcję.

 1. Wszyscy nowi pracownicy muszą odbyć szkolenie dotyczące etyki zawodowej: Ryzyko braku zgodności i etyka zawodowa.
 2. Pracownicy regularnie uczestniczą w cyklu szkoleń w ramach Programu promowania w ING rzetelnych zachowań biznesowych (ING Promoting Integrity Programme). W latach 2015-2016 w ramach tego cyklu przeprowadziliśmy dwa szkolenia „Ważny jest każdy szczegół” (Everything Matters) oraz „Etyczność i spójność przede wszystkim” (Integrity Above All). W ramach tych kursów pracownicy uczyli się stosować zasady Pomarańczowego Kodu oraz tego, w jaki sposób etyka i uczciwość stanowi element strategii biznesowej naszego banku.
 3. W 2016 roku zrealizowaliśmy szkolenie „Przeciwdziałanie nadużyciom na rynku”, które określa m.in. zasady etyki związane z dostępem do informacji poufnych dotyczących banku, naszych klientów lub partnerów biznesowych.

Wprowadziliśmy wewnętrzne procedury i mechanizmy kontrolne, które mają przeciwdziałać konfliktom interesów. Dotyczy to sytuacji, gdy dochodzi do konfliktu interesów między osobami znajdującymi się na różnych szczeblach w organizacji. Podobnie jest w sytuacji powiązań personalnych między pracownikami.

Zdarza się, że zachodzi również konflikt interesów ze względu na działalność pozazawodową danego pracownika, a w szczególności w kontekście dostępu do informacji poufnych przy fuzjach i przejęciach. Aby uniknąć ryzyka konfliktu interesów, pracownicy muszą konsultować zamiary podjęcia takiej aktywności z przełożonym oraz Departamentem Compliance.

Zgłaszamy naruszenia prawa i zasad etyki zawodowej

Pracownicy mogą anonimowo zgłaszać podejrzenia popełnienia przestępstwa i łamanie zasad etyki zawodowej. Zgłoszenie mogą przekazać również imiennie i w takim przypadku zapewniamy poufność i dyskrecję, a także ochronę przed działaniami o charakterze represyjnym.

Zgłoszenia przyjmuje dyrektor Departamentu Compliance, który informuje prezesa zarządu i uzgadnia z nim działania. Jeśli zgłoszenie się potwierdzi, podejmowane są właściwe działania naprawcze oraz zapobiegawcze na przyszłość. Co najmniej raz w roku pracownicy otrzymują informację, która przypomina o sposobie i zasadach zgłaszania naruszeń prawa i zasad etyki zawodowej.

W 2015 r. w zostało przekazanych 51 zgłoszeń, a w 2016 – 49. Po analizie nie stwierdzono istotnych naruszeń prawa lub zasad etyki zawodowej.

Ład korporacyjny i nadzór

Rada nadzorcza stale nadzoruje działalność naszego banku we wszystkich jego dziedzinach. Kompetencje rady określają przepisy prawa bankowego, postanowienia statutu banku oraz kodeks spółek handlowych. Rada nadzorcza zatwierdza strategię oraz monitoruje wyniki finansowe. Pracami rady nadzorczej kieruje przewodniczący. W radzie zasiada siedem osób, w tym trzech członków niezależnych. Członkowie niezależni należą również do Komitetu Audytu oraz Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji.

Komitet Wynagrodzeń i Nominacji nadzoruje obszar kadrowo-płacowy. Komitet Audytu wspiera natomiast radę w monitorowaniu procesu sprawozdawczości finansowej, audytu wewnętrznego oraz zewnętrznego, a także nadzoruje system zarządzania banku i jednostek zależnych.

Skład zarządu określa rada nadzorcza. Zarząd pełni funkcje reprezentacyjne wobec władz i innych stron. Zarządza majątkiem i interesami banku, a także formułuje jego strategię. Powołuje komitety oraz projekty, przewidując i zapewniając zasoby potrzebne do ich wykonania. Nadzoruje realizację celów komercyjnych, operacyjnych oraz finansowych przez poszczególne jednostki. Zapewnia także sprawne działanie struktury organizacyjnej banku oraz odpowiedni poziom bezpieczeństwa. Ponadto do kompetencji zarządu należą decyzje o zaciągnięciu zobowiązań lub rozporządzeniu aktywami.

Zarząd ING Banku Śląskiego S.A. oświadcza, że w 2016 roku bank przestrzegał roku zasad ładu korporacyjnego określonych w „Dobrych praktykach spółek notowanych na GPW 2016” oraz „Zasadach Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”, w zakresie przyjętym przez bank.

Więcej informacji na temat ładu korporacyjnego znajdziesz na naszej stronie internetowej bądź w naszym sprawozdaniu Zarządu z działalności w 2016 roku (strony 97-108).

setting
poprzednia strona
następna strona
scroll to top