Co nas wyróżnia

Harmonijny rozwój podstawowych obszarów naszej działalności – bankowości detalicznej i korporacyjnej − pozwala nam dostarczać konsekwentny i rentowny wzrost naszego bilansu oraz umacniać naszą pozycję rynkową w polskim sektorze bankowym. Podstawowym źródłem naszego rozwoju jest sukcesywny wzrost liczby klientów, dla których jesteśmy głównym bankiem. Rozwijamy łączące nas relacje, chcemy być dla nich ważnym partnerem. Staramy się spełniać oczekiwania naszych klientów, a nawet je wyprzedzać.

W 2016 roku, niezmiennie i konsekwentnie jak w ciągu ponad 10 lat, znacząco zwiększyliśmy swój portfel kredytowy oraz depozytowy. Jednocześnie zachowujemy dobrą jakość aktywów oraz utrzymujemy silną pozycję kapitałową i płynnościową.

* Bez uwzględnienia zdarzeń jednorazowych; ** Kredyty netto z wykluczeniem Euroobligacji

Naszą obietnicę konsekwentnego i stabilnego rozwoju realizujemy przez:

Rentowny wzrost

Wysokie tempo akwizycji klientów

W 2016 roku utrzymaliśmy wysokie tempo wzrostu liczby klientów. W ciągu roku baza klientów powiększyła się o 262 tys., wobec przyrostu o 294 tys. rok wcześniej. Na koniec grudnia 2016 roku liczba klientów wynosiła 4,32 mln i dzieliła się na następujące segmenty działalności:

 • 4,27 mln klientów detalicznych, w tym:
  • 3,95 mln klientów indywidualnych (przyrost w ciągu roku o 234 tys.),
  • 326 tys. przedsiębiorców (przyrost w ciągu roku o 23 tys.),
 • 48 tys. klientów korporacyjnych (średnich i dużych firm oraz grup kapitałowych; przyrost o 6 tys.).

Stale rosnąca liczba klientów (zarówno osób prywatnych jak i firm) jest efektem działań, które podejmujemy, aby umocnić długoterminowe relacji z klientami. Relacje te bazują na naszej, godnej zaufania marce, przejrzystej i elastycznej ofercie produktowej oraz na stale rozwijanym, nowoczesnym systemie dystrybucji i obsługi.

Szczegółowe dane odnośnie rozwoju naszej bazy klientów znajdziesz w rozdziale „Doświadczenia klienta”.

Rosnący udział rachunków bieżących w strukturze depozytów

W otoczeniu rekordowo niskich stóp procentowych dla rentownego wzrostu niebagatelną rolę odgrywają oszczędności klientów zgromadzone na rachunkach bieżących. Ponieważ coraz więcej naszych klientów traktuje ING Bank Śląski jako swój główny bank do codziennego bankowania, konsekwentnie i stabilnie zwiększa się saldo tego typu oszczędności − zarówno w segmencie detalicznym, jak i korporacyjnym. Na koniec 2016 roku wolumen depozytów na rachunkach bieżących wyniósł 27,1 mld zł, co oznacza 26 proc. wzrost w porównaniu do końca 2015 roku. Rachunki bieżące stanowią już 29 proc. depozytów ogółem (przyrost o 4 p.p. względem 2015 roku).

Saldo rachunków bieżących

 • Segment detaliczny
 • Segment korporacyjny

Przyrost wolumenów kredytowych

W 2016 roku dynamika przyrostu salda kredytów utrzymała się na wysokim dwucyfrowym poziomie i wyniosła 13 proc. rok do roku (r/r). A w tym samym czasie wolumen kredytów w polskim sektorze bankowym zwiększył się o 5 proc. Wzrost szybszy niż sektor odnotowaliśmy zarówno w segmencie detalicznym, jak i w segmencie korporacyjnym. Wolumen kredytów detalicznych w naszym banku zwiększył się o 20 proc. względem roku 2015, w porównaniu do 5 proc. w sektorze. W przypadku kredytów korporacyjnych nasz wzrost ukształtował się na poziomie 9 proc., podczas gdy w sektorze wyniósł 6 proc.

 • Segment detaliczny
 • Segment korporacyjny

Nasze historyczne dokonania dowodzą, że konsekwentnie wspieramy rozwój polskiej gospodarki. Nieprzerwanie od 2008 roku wzrost naszego salda kredytów jest większy niż średnia w sektorze. Na przestrzeni lat 2008-2016 rośliśmy 2,1 razy szybciej niż rynek w obszarze kredytów detalicznych oraz 2 razy szybciej niż rynek w obszarze kredytów korporacyjnych.

Segment detaliczny

Wzrost wskaźników kredyty/depozyty

Szybsza dynamika kredytów niż depozytów spowodowała wzrost wskaźnika kredytów/ depozytów z 78,2 proc. na koniec 2015 roku do 81,5 proc. na koniec 2016 roku. Był to trzeci rok z rzędu, w którym zanotowaliśmy wzrost tego wskaźnika, podczas gdy w sektorze wskaźnik ten obniża się nieprzerwanie od 2011 roku. Pomimo tych odmiennych tendencji, opisywana relacja dla naszego banku znajduje się na bezpiecznym poziomie i nadal jest poniżej średniej dla sektora.

Wskaźnik kredyty/ depozyty dla ING Banku Śląskiego na tle wyniku sektora

Solidny wzrost przychodów i poprawę marży

Wysokie tempo przyrostu wolumenów korporacyjnych (zarówno kredytów, jak i depozytów) oraz rozsądna (ale nadal konkurencyjna) polityka cenowa owocuje solidnym tempem wzrostu przychodów. W 2016 roku nasz wynik odsetkowy wzrósł o 20 proc. r/r i osiągnął poziom 2 953 mln zł.

Marża odsetkowa

Jesteśmy również zadowoleni z 5 proc. tempa wzrostu wyniku prowizyjnego. Chociaż rezultat ten jest gorszy niż dynamika wyniku odsetkowego, kształtuje się on pozytywnie na tle średniej dla sektora. Poprawa tej linii przychodów wynikała głównie ze wzrostu przychodów z tytułu opłat i prowizji związanych z kartami płatniczymi, działalnością kredytową, faktoringową i leasingową.

Na koniec 2016 roku zajęliśmy piąte miejsce na rynku z około 6,6 proc. udziałem pod względem wielkości aktywów.

Suma bilansowa

W 2016 roku zwiększyliśmy swoje udziały rynkowe w kredytach detalicznych oraz korporacyjnych do rekordowo wysokich poziomów, odpowiednio do 5 proc. i 10,5 proc.

Wolumen kredytów gospodarstw domowych

Udziały rynkowe 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Kredyty od klientów detalicznych 2.00% 2.36% 2.67% 2.89% 3.19% 3.41% 3.84% 4.38% 4.98%

Wolumen kredytów korporacyjnych

Udziały rynkowe 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Kredyty od klientów korporacyjnych 6.34% 6.60% 7.13% 7.28% 7.99% 8.32% 9.02% 10.20% 10.48%

W obszarze depozytów klientowskich nasz udział rynkowy w segmencie korporacyjnym wzrósł do 8 proc., a w segmencie detalicznym ukształtował się na poziomie 8,9 proc. Spadek udziałów w depozytach detalicznych wynikał zapewne z tego, że dostosowaliśmy oprocentowanie konta oszczędnościowego do warunków rynkowych.

Udziały rynkowe 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Depozyty klientów detalicznych 8.42% 7.88% 7.24% 7.10% 7.40% 8.07% 8.42% 9.01% 8.88%

Wolumen depozytów korporacyjnych

Nasz bank ma też silną pozycję na rynku faktoringu i leasingu w Polsce – poprzez swoje spółki zależne.

ING Commercial Finance nieprzerwanie od 2014 roku jest największą spółką faktoringową w Polsce. Według danych Polskiego Związku Faktorów w 2016 roku spółka zwiększyła swój udział w rynku do 15,4 proc. z 14,1 proc. rok wcześniej. W 2016 roku ING Commercial Finance zwiększył swoje obroty o 29 proc. do 24,4 mld zł, podczas gdy wartość całego rynku faktoringu wzrosła o 21 proc. do 158,2 mld zł.

Udział rynkowy w obrotach faktoringowych

Według danych Związku Polskiego Leasingu na koniec 2016 roku, ING Lease posiadał piąty największy na rynku portfel należności z udziałem rynkowym na poziomie 9,6 proc. Pod względem wartości zawartych umów leasingu i wydanych aktywów w 2016 roku spółka utrzymała się na ósmym miejscu na rynku. Udział rynkowy zwiększył się do 5,17 proc. z 5,14 proc. rok wcześniej.

Udział rynkowy w wartości zawartych umów leasingu i wydanych aktywów

Wzrost efektywności w przeliczeniu na pracownika

Jako organizacja staramy się stale poprawiać naszą efektywność działania. Optymalizujemy i automatyzujemy nasze operacje, tak aby nasze − relatywnie stałe w czasie – zasoby mogły służyć coraz większej liczbie klientów. Na koniec 2016 roku na jednego pracowania przypadało 4 321 klientów. Na koniec 2015 roku relacja ta wynosiła 4 058, co oznacza poprawę o 6 proc. Natomiast wartość sald komercyjnych w przeliczeniu na jednego pracownika poprawiła się o 13 proc. do 22,0 mln zł.

Liczba klientów na pracownika

Salda komercyjne na pracownika

W 2016 roku koszty działania po oczyszczeniu ze zdarzeń jednorazowych wzrosły o 5 proc. r/r do poziomu 2 087,0 mln zł.

Koszty działania

Na uwagę zasługuje nie wzrost powtarzalnych kosztów działania, ale fakt, że ten przyrost był mniejszy niż tempo wzrostu przychodów banku i dynamiki wzrostu sald komercyjnych klientów. Wskaźnik kosztów do przychodów skorygowany o zdarzenia jednorazowe poprawił się o 3,7 p.p. r/r do 50,5 proc.

Wskaźnik koszty/ przychodów (bez zdarzeń jednorazowych)

Powyższy wskaźnik został skorygowany przez następujące zdarzenia jednorazowe:

 • 2015: przychody skorygowane o dywidendę z ING PTE (82,1 mln zł) oraz o przychód z tytułu sprzedaży udziałów w ING PTE (18,4 mln zł); koszty skorygowane o wpłatę na rzecz BFG (153,6 mln zł) oraz o wpłatę na Fundusz wsparcia Kredytobiorców (6,4 mln zł).
 • 2016: przychody skorygowane o przychód ze sprzedaży udziałów Visa Europe (189,6 mln zł); koszty skorygowane o wpłatę na rzecz BFG (12,2 mln zł).

Potwierdzeniem naszej stabilnej pozycji finansowej są też zewnętrzne ratingi kredytowe nadane bankowi. Nasz bank współpracuje z dwiema agencjami ratingowymi: Fitch Ratings oraz Moody’s Investors Service.

Agencja Fitch Ratings nadaje nam rating pełny – na podstawie umowy między nami a agencją. Na dzień publikacji raportu rocznego za 2016 rok (3 marca 2017) ocena ta przedstawiała się następująco:

Fitch Ratings
Rating podmiotu (Long-term IDR) A
Perspektywa utrzymania powyższej oceny Stabilna
Rating krótkoterminowy (Short-term IDR) F1
Viability rating Bbb+
Ocena wsparcia 1

Agencja Moody’s Investors Sevice nadaje naszemu bankowi rating na podstawie ogólnodostępnych publicznych informacji. Na dzień publikacji raportu rocznego za 2016 rok (3 marca 2017 roku) mieliśmy następujące ratingi:

Moody’s Investors Service
Długookresowy rating depozytów (LT rating) A3
Krótkookresowy rating depozytów (ST rating) P-2
Ocena indywidualna (BCA) baa3
Skorygowana ocena indywidualna (Adjusted BCA) baa2
Perspektywa ratingu (Outlook) Stabilna
Ocena ryzyka kontrahenta (CR Assessment) długoterminowa/krótkoterminowa A2 / P-1

W poniższej tabeli prezentujemy porównanie ratingów długoterminowych dla Polski, ING Banku Śląskiego i ING Bank N.V. na dzień publikacji raportu rocznego za 2016 rok (3 marca 2017 roku):

Agencja ratingowa Polska ING Bank Śląski S.A. ING Bank N.V.
Fitch Ratings A- A A+
Moody’s Investors Service A2 A3 A1
Standard & Poor’s A- (waluta krajowa) BBB+ (waluta obca) - A

Więcej informacji o metodologii ratingów, które nadają agencje, znajdziesz w:

setting
poprzednia strona
następna strona
scroll to top